Buddhawajana FAQ

Thai (th)English (UK)

โรคซึมเศร้า รักษาอย่างไร

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

 

วิดีโอ

 

 

 

บางส่วนจาก หลังฉัน ๑๒ เมษายน ๒๕๕๗

บรรยายธรรมโดย พระอาจารย์ คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล  

วัดนาป่าพง ลำลูกกา คลอง ๑๐ ปทุมธานี

ดาวน์โหลด : Mp4 , Mp3

 

 พระสูตรที่เกี่ยวข้อง

 

 

ภิกษุทั้งหลาย ! ในกรณีนี้ ภิกษุไปแล้วสู่ป่า หรือโคนไม้ หรือเรือนว่างก็ตาม

นั่งคู้ขาเข้ามาโดยรอบ ตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้า เธอนั้น

มีสติหายใจเข้า มีสติหายใจออก :

เมื่อหายใจเข้ายาว ก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้ายาว,

เมื่อหายใจออกยาว ก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกยาว;

เมื่อหายใจเข้าสั้น ก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้าสั้น,

เมื่อหายใจออกสั้น ก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกสั้น;

เธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่า “เราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวง หายใจเข้า”,

ว่า “เราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวง หายใจออก”;

เธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่า “เราเป็นผู้ทำกายสังขารให้รำงับ หายใจเข้า”,

ว่า “เราเป็นผู้ทำกายสังขารให้รำงับ หายใจออก”;

 

เมื่อภิกษุนั้นเป็นผู้ไม่ประมาท มีความเพียร มีตนส่งไปแล้วในการทำเช่นนั้นอยู่

ย่อมละความระลึกและความดำริอันอาศัยเรือนเสียได้.

เพราะละความระลึกและความดำรินั้นได้ จิตของเธอก็ตั้งอยู่ด้วยดี สงบรำงับอยู่ด้วยดี

เป็นธรรมเอกผุดมีขึ้นเป็นสมาธิอยู่ในภายในนั่นเทียว.

ภิกษุทั้งหลาย ! แม้อย่างนี้ ภิกษุนั้นก็ชื่อว่าเจริญกายคตาสติ.

 

อานาปานสติ หน้า  ๔๗–๔๘

(บาลี)  อุปริ. ม. ๑๔/๒๐๔/๒๙๔.  : คลิกดูพระสูตร

(ไทย)  อุปริ. ม. ๑๔/๑๖๑/๒๙๔.  : คลิกดูพระสูตร

ภิกษุ ท. ! ภิกษุเห็นจักษุอันไม่เที่ยงนั่นแล

ว่าไม่เที่ยง ความเห็นเช่นนั้น เป็นสัมมาทิฏฐิ

(การเห็นอยู่โดยถูกต้อง) ของเธอนั้น.

 

เมื่อเห็นอยู่โดยถูกต้อง ย่อมเบื่อหน่าย

(สมฺมา ปสฺสํ นิพฺพินฺทติ) ;

 

เพราะความสิ้นไปแห่งนันทิ จึงมีความสิ้นไปแห่งราคะ

(นนฺทิกฺขยา ราคกฺขโย) ;

 

เพราะความสิ้นไปแห่งราคะ จึงมีความสิ้นไปแห่งนันทิ

(ราคกฺขยา นนฺทิกฺขโย) ;

 

เพราะความสิ้นไปแห่งนันทิและราคะ กล่าวได้ว่า

“จิตหลุดพ้นแล้วด้วยดี” ดังนี้.

(นนฺทิราคกฺขยา จิตฺตํ สุวิมุตฺตนฺติ วุจฺจติ).

 

(บาลี) สฬา.สํ. ๑๘/๑๗๙/๒๔๕-๖:คลิกดูพระสูตร

(ไทย) สฬา.สํ. ๑๘/๑๔๖/๒๔๕-๖:คลิกดูพระสูตร

 

 

 

 

 

 

 

Today215
Yesterday872
This week2729
This month16846
Total1542714

Who Is Online

7
Online