Buddhawajana FAQ

Thai (th)English (UK)

คำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ว่าจะพบที่ใดในโลก จะกล่าวตรงกันทั้งหมด ใช่หรือไม่

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

 

วิดีโอ

 

บางส่วนจากการแสดงธรรม ณ ยุวพุทธธิกสมาคม 7 ส.ค. 55

บรรยายธรรมโดย พระอาจารย์ คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล

วัดนาป่าพง ลำลูกกา คลอง 10 ปทุมธานี

ดาวน์โหลด : mp4, mp3

พระสูตรที่เกี่ยวข้อง 

[๑๗๘] อริยสาวกย่อมไม่เสพทางเสื่อมแห่งโภคะ ๖ เป็นไฉน

ดูกรคฤหบดีบุตร

การประกอบเนืองๆ ซึ่งการดื่มน้ำเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท เป็นทางเสื่อมแห่งโภคะประการ ๑

การประกอบเนืองๆ ซึ่งการเที่ยวไปในตรอกต่างๆ ในกลางคืน เป็นทางเสื่อมแห่งโภคะประการ ๑

การเที่ยวดูมหรสพเป็นทางเสื่อมแห่งโภคะประการ ๑

การประกอบเนืองๆ ซึ่งการพนันอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท เป็นทางเสื่อมแห่งโภคะประการ ๑

การประกอบเนืองๆ ซึ่งการคบคนชั่วเป็นมิตร เป็นทางเสื่อมแห่งโภคะประการ ๑

การประกอบเนืองๆ ซึ่งความเกียจคร้าน เป็นทางเสื่อมแห่งโภคะประการ ๑ ฯ

 

[๑๗๙] ดูกรคฤหบดีบุตร โทษในการประกอบเนืองๆ ซึ่งการดื่มน้ำเมา คือ สุรา และเมรัย อันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท

๖ ประการนี้ คือ

ความเสื่อมทรัพย์อันผู้ดื่มพึงเห็นเอง ๑

ก่อการทะเลาะวิวาท ๑

เป็นบ่อเกิดแห่งโรค ๑

เป็นเหตุเสียชื่อเสียง ๑

เป็นเหตุไม่รู้จักละอาย ๑

มีบทที่ ๖ คือ เป็นเหตุทอนกำลังปัญญา ๑

ดูกรคฤหบดีบุตร โทษ ๖ ประการในการประกอบ เนืองๆ ซึ่งการดื่มน้ำเมา คือ

สุราและเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเหล่านี้แล ฯ

 

[๑๘๐] ดูกรคฤหบดีบุตร โทษในการประกอบเนืองๆ ซึ่งการเที่ยวไปในตรอกต่างๆ ในกลางคืน ๖ ประการเหล่านี้ คือ

ผู้นั้นชื่อว่าไม่คุ้มครอง ไม่รักษาตัว ๑

ไม่คุ้มครอง ไม่รักษา บุตรภรรยา ๑

ไม่คุ้มครอง ไม่รักษาทรัพย์สมบัติ ๑

เป็นที่ระแวงของคนอื่น ๑

คำพูดอันไม่เป็นจริง ในที่นั้นๆ ย่อมปรากฏในผู้นั้น ๑

อันเหตุแห่งทุกข์เป็นอันมากแวดล้อม ๑

ดูกรคฤหบดีบุตร โทษ ๖ ประการในการประกอบเนืองๆ ซึ่งการเที่ยวไปในตรอกต่างๆ ในเวลากลางคืน เหล่านี้แล ฯ

 

[๑๘๑] ดูกรคฤหบดีบุตร โทษในการเที่ยวดูมหรสพ ๖ ประการเหล่านี้ คือ

รำที่ไหน ไปที่นั่น ๑

ขับร้องที่ไหนไปที่นั่น ๑

ประโคมที่ไหนไปที่นั่น ๑

เสภาที่ไหนไปที่นั่น ๑

เพลงที่ไหน ไปที่นั่น ๑

เถิดเทิงที่ไหนไปที่นั่น ๑

ดูกรคฤหบดีบุตรโทษ ๖ ประการในการเที่ยวดูมหรสพ เหล่านี้แล ฯ

 

[๑๘๒] ดูกรคฤหบดีบุตร โทษในการประกอบเนืองๆ ซึ่งการพนันอันเป็นที่ตั้งแห่งความ ประมาท ๖ ประการเหล่านี้ คือ

ผู้ชนะย่อมก่อเวร ๑

ผู้แพ้ย่อมเสียดายทรัพย์ที่เสียไป ๑

ความเสื่อมทรัพย์ในปัจจุบัน ๑

ถ้อยคำของคนเล่นการพนัน ซึ่งไปพูดในที่ประชุมฟังไม่ขึ้น ๑

ถูกมิตรอมาตย์หมิ่นประมาท ๑

ไม่มีใครประสงค์จะแต่งงานด้วย เพราะเห็นว่า ชายนักเลงเล่นการพนัน ไม่สามารถจะเลี้ยงภรรยา ๑

ดูกรคฤหบดีบุตร โทษ ๖ ประการในการประกอบเนืองๆ ซึ่งการ พนันอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเหล่านี้แล ฯ

 

(ไทย) ปา. ที. ๑๑/๑๓๙/๑๗๘.คลิกดูพระสูตร

(บาลี) ปา. ที. ๑๑/๑๙๖/๑๗๘.คลิกดูพระสูตร

 

 

 

Today382
Yesterday823
This week2043
This month21954
Total1547822

Who Is Online

20
Online