Buddhawajana FAQ

Thai (th)English (UK)

อริยบุคคล

กรอง
แสดง # 
ชื่อ ฮิต
509 ถ้าเป็นโสดาบันในชาตินี้ ชาติต่อไปจะมีโอกาสทำผิดศีลหรือไม่ 2525
511 วิธีตรวจสอบความเป็นโสดาบัน คืออย่างไร 2864
347 จิตไม่เกิดไม่ดับของพระอรหันต์ เป็นจิตในสภาวะของวิมุตติหรือนิพพาน คืออย่างไร และนิพพานมีสภาวะเป็นอย่างไร 3798
345 การบรรลุธรรมในแต่ละขั้น คือ โสดาบัน, สกิทาคามี, อนาคามี และอรหันต์ ต้องใช้เวลาเท่าไร ภายในชาติเดียว หรือข้ามภพข้ามชาติ 18337
272 เป็นผู้ "ควรแก่การขอ" หมายความว่าอย่างไร 5046
398 ข้อปฏิบัติให้ถึงความเป็นพระสกทาคามี คืออะไร 3101
399 สัมมาอาชีวะของพระอริยะ คืออะไร 2927
490 กังวลว่าอนาคตจะมีเงินใช้หนี้หรือไม่ จะทำให้เราไม่ได้เป็นโสดาบัน ใช่หรือไม่ 3086
190 อริยบุคคลขั้นที่ต่ำกว่าพระอรหันต์ มีโอกาสได้เห็นวิมุตติหรือไม่ 3591
116 ธรรมแวดล้อมของความเป็นพระโสดาบัน คืออะไร 3646

คำถามที่ใกล้เคียงกัน

Today190
Yesterday424
This week2483
This month10786
Total872934

Who Is Online

7
Online