Buddhawajana FAQ

Thai (th)English (UK)

อริยบุคคล

กรอง
แสดง # 
ชื่อ ฮิต
509 ถ้าเป็นโสดาบันในชาตินี้ ชาติต่อไปจะมีโอกาสทำผิดศีลหรือไม่ 2332
511 วิธีตรวจสอบความเป็นโสดาบัน คืออย่างไร 2650
347 จิตไม่เกิดไม่ดับของพระอรหันต์ เป็นจิตในสภาวะของวิมุตติหรือนิพพาน คืออย่างไร และนิพพานมีสภาวะเป็นอย่างไร 3533
345 การบรรลุธรรมในแต่ละขั้น คือ โสดาบัน, สกิทาคามี, อนาคามี และอรหันต์ ต้องใช้เวลาเท่าไร ภายในชาติเดียว หรือข้ามภพข้ามชาติ 17590
272 เป็นผู้ "ควรแก่การขอ" หมายความว่าอย่างไร 4851
398 ข้อปฏิบัติให้ถึงความเป็นพระสกทาคามี คืออะไร 2926
399 สัมมาอาชีวะของพระอริยะ คืออะไร 2751
490 กังวลว่าอนาคตจะมีเงินใช้หนี้หรือไม่ จะทำให้เราไม่ได้เป็นโสดาบัน ใช่หรือไม่ 2900
190 อริยบุคคลขั้นที่ต่ำกว่าพระอรหันต์ มีโอกาสได้เห็นวิมุตติหรือไม่ 3399
116 ธรรมแวดล้อมของความเป็นพระโสดาบัน คืออะไร 3472

คำถามที่ใกล้เคียงกัน

Today36
Yesterday461
This week1375
This month9762
Total833128

Who Is Online

23
Online