อยากเกิดมาสวย รวย สูงศักดิ์ ทำอย่างไร

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

 

วิดีโอ

 

 

ยุวพุทธธิกสมาคม  วันที่  10 ส.ค. 55

 

บรรยายธรรมโดย พระอาจารย์ คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล

 

 

วัดนาป่าพง ลำลูกกา คลอง ๑๐ ปทุมธานี

ดาวน์โหลด : mp4, mp3

พระสูตรที่เกี่ยวข้อง

 

เหตุที่ทำให้เป็นผู้มีรูปงาม,มีทรัพย์มากและสูงศักดิ์

                พระนางมัลลิกา ! มาตุคาม บางคนในโลกนี้

ไม่เป็นผู้มักโกรธ ไม่มากไปด้วยความคับแค้นใจ ถูกว่าแม้มากก็ไม่ขัดเคือง ไม่ฉุนเฉียว ไม่กระฟัดกระเฟียด ไม่กระด้างกระเดื่อง ไม่แสดงความโกรธ ความขัดเคืองและความไม่พอใจ ให้ปรากฏ

เป็นผู้ให้ทาน คือ ข้าว น้ำ ผ้า ยวดยาน ระเบียบของหอม เครื่องลูบไล้ ที่นอน ที่อยู่อาศัย และประทีปโคมไฟ แก่สมณะหรือพราหมณ์ และ

ถ้ามาตุคามนั้นจุติจากอัตภาพนั้นแล้ว มาสู่ความเป็นอย่างนี้ กลับมาเกิดในชาติใดๆ ย่อมเป็นผู้มีรูปงาม น่าดู น่าชม ประกอบด้วยความเป็นผู้มีผิวพรรณงามยิ่งนัก ทั้งเป็นผู้มั่งคั่ง มีทรัพย์มาก มีโภคสมบัติมากและสูงศักดิ์.

 

ฆราวาสชั้นเลิศ หน้า ๑๓๒

(ไทย) จตุกฺกอํ๒๑/๑๙๒/๑๙๗. : คลิกดูพระสูตร

(บาลี) จตุกฺกอํ๒๑/๒๗๕/๑๙๗. : คลิกดูพระสูตร

  

เหตุแห่งความสมปราถนา

 

 

ดูกรภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีล สมบูรณ์ด้วยปาติโมกข์

อยู่เถิด จงเป็นผู้สำรวมด้วยความสำรวมในปาติโมกข์ ถึงพร้อมด้วยอาจารและโคจรอยู่เถิด จง

เป็นผู้เห็นภัยในโทษทั้งหลายอันมีประมาณน้อย สมาทานศึกษาอยู่ ในสิกขาบททั้งหลายเถิด

 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถ้าภิกษุพึงหวังว่า เราพึงเป็นที่รัก ที่ชอบใจที่เคารพ และที่ยกย่องของ

สพรหมจารีทั้งหลายไซร้ ภิกษุนั้นพึง

 

เป็นผู้กระทำให้บริบูรณ์ในศีลทั้งหลาย

ประกอบด้วยความสงบใจในภายในไม่เหินห่างจากฌาน

ประกอบด้วยวิปัสสนา

เพิ่มพูนการอยู่เรือนว่างเปล่าเถิด

 

(ไทย) เอกาทสก. อํ.๒๔/๑๑๗/๗๑:คลิกดูพระสูตร 

(บาลี) เอกาทสก. อํ.๒๔/๑๔๑/๗๑:คลิกดูพระสูตร