Buddhawajana FAQ

Thai (th)English (UK)

กรรม

กรอง
แสดง # 
ชื่อ ฮิต
680 การฆ่าของทหารเพื่อปกป้องประเทศชาติบาปหรือไม่ 217
666 ทำกรรมเหมือนกันอาจจะไม่ได้รับผลอย่างเดียวกันก็ได้ ใช่หรือไม่ 168
662 ในพุทธวจนมีพูดถึงเจ้ากรรมนายเวรไว้บ้างหรือไม่ 295
609 พุทธวจนที่ว่า "เรากล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรม" จะพิจารณาแง่มุมและความหนักเบาของเจตนาอย่างไร 729
585 พระพุทธเจ้า ทรงตรัสเกี่ยวกับกรรมของผู้ที่มีอาชีพนักแสดง ว่าเมื่อตายแล้วจะมีคติที่ไปอย่างไร เพราะเหตุใด 699
638 เหตุใด มโนกรรมจึงมีอานิสงส์แรงกว่ากายกรรมและวจีกรรม 557
548 กุศลกรรมที่ทำแล้วส่งผลในปัจจุบันทันที ทำให้อกุศลกรรมอื่นต้องรอการส่งผลไปก่อน คืออะไร 801
450 บุญหรือกรรมที่พ่อแม่เป็นคนทำ สามารถตกทอดถึงลูกหลานได้หรือไม่ 927
384 การโกง การคอรัปชั่น ในทางธรรมถือว่ามีความผิดหรือไม่ 1141
313 การทำแท้ง : วิบากกรรม และวิธีแก้กรรม 2342

ผู้ใช้งาน

วันนี้1697
เมื่อวานนี้1936
สัปดาห์นี้11194
เดือนนี้38865
ทั้งหมด516438

คำถามที่ใกล้เคียงกัน