Buddhawajana FAQ

Thai (th)English (UK)

กรรม

กรอง
แสดง # 
ชื่อ ฮิต
680 การฆ่าของทหารเพื่อปกป้องประเทศชาติบาปหรือไม่ 62
666 ทำกรรมเหมือนกันอาจจะไม่ได้รับผลอย่างเดียวกันก็ได้ ใช่หรือไม่ 63
662 ในพุทธวจนมีพูดถึงเจ้ากรรมนายเวรไว้บ้างหรือไม่ 112
609 พุทธวจนที่ว่า "เรากล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรม" จะพิจารณาแง่มุมและความหนักเบาของเจตนาอย่างไร 575
585 พระพุทธเจ้า ทรงตรัสเกี่ยวกับกรรมของผู้ที่มีอาชีพนักแสดง ว่าเมื่อตายแล้วจะมีคติที่ไปอย่างไร เพราะเหตุใด 533
638 เหตุใด มโนกรรมจึงมีอานิสงส์แรงกว่ากายกรรมและวจีกรรม 438
548 กุศลกรรมที่ทำแล้วส่งผลในปัจจุบันทันที ทำให้อกุศลกรรมอื่นต้องรอการส่งผลไปก่อน คืออะไร 651
450 บุญหรือกรรมที่พ่อแม่เป็นคนทำ สามารถตกทอดถึงลูกหลานได้หรือไม่ 759
384 การโกง การคอรัปชั่น ในทางธรรมถือว่ามีความผิดหรือไม่ 1021
313 การทำแท้ง : วิบากกรรม และวิธีแก้กรรม 2172

ผู้ใช้งาน

วันนี้571
เมื่อวานนี้1541
สัปดาห์นี้3741
เดือนนี้61019
ทั้งหมด406362

คำถามที่ใกล้เคียงกัน