Buddhawajana FAQ

Thai (th)English (UK)

กรรม

กรอง
แสดง # 
ชื่อ ฮิต
609 พุทธวจนที่ว่า "เรากล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรม" จะพิจารณาแง่มุมและความหนักเบาของเจตนาอย่างไร 345
585 พระพุทธเจ้า ทรงตรัสเกี่ยวกับกรรมของผู้ที่มีอาชีพนักแสดง ว่าเมื่อตายแล้วจะมีคติที่ไปอย่างไร เพราะเหตุใด 366
638 เหตุใด มโนกรรมจึงมีอานิสงส์แรงกว่ากายกรรมและวจีกรรม 190
548 กุศลกรรมที่ทำแล้วส่งผลในปัจจุบันทันที ทำให้อกุศลกรรมอื่นต้องรอการส่งผลไปก่อน คืออะไร 467
450 บุญหรือกรรมที่พ่อแม่เป็นคนทำ สามารถตกทอดถึงลูกหลานได้หรือไม่ 576
384 การโกง การคอรัปชั่น ในทางธรรมถือว่ามีความผิดหรือไม่ 786
313 การทำแท้ง : วิบากกรรม และวิธีแก้กรรม 1881
343 การแก้กรรม โดยการออกจากระบบของกรรม คืออย่างไร 753
342 กรรมไม่ดำไม่ขาว คืออย่างไร 724
341 กรรม, เหตุเกิดของกรรม, เหตุดับของกรรม, วิบากของกรรม, และวิธีดับกรรม คืออะไร 920

ผู้ใช้งาน

วันนี้71
เมื่อวานนี้1250
สัปดาห์นี้71
เดือนนี้21811
ทั้งหมด253735

คำถามที่ใกล้เคียงกัน