Buddhawajana FAQ

Thai (th)English (UK)

ผู้เริ่มศึกษา

กรอง
แสดง # 
ชื่อ ฮิต
285 เมื่อเกิด ปีติ สุข จิตตั้งมั่น แล้วธรรมทั้งหลายจะปรากฏ ธรรมอะไรจะปรากฏ 4831
283 การเอาจิตไว้กับลมหายใจ จะได้ประโยชน์อะไร 4219
276 วิหารธรรมคืออะไร 5310
275 การเจริญอานาปานสติ และ มรณสติ แบบไหนเข้าสู่นิพพานได้เร็วกว่ากัน 4137
274 "พึงเป็นผู้มีสติอยู่ อย่างมีสัมปชัญญะ" (ปฐมธรรมหน้า 238) หมายความว่าอย่างไร 4484
273 อริยสัจ ๔ ตามหลักพุทธวจน เป็นอย่างไร 23186
261 พระพุทธเจ้าเปรียบบุคคลเหมือน ดอกบัวกี่เหล่า 6159
260 ศีลข้อที่ ๑ ห้ามฆ่าสัตว์ คำว่าสัตว์ ในที่นี้จะรวมไปถึงสัตว์อะไรบ้าง 3822
259 เวลาปฏิบัติอานาปานสติ มักจะมีสัญญาเก่ามาคอยเตือนให้ปรารภความเพียร ถือว่าปฏิบัติถูกต้องหรือไม่ 5068
254 พระพุทธเจ้าให้ความสำคัญกับ ลม มากกว่า อุเบกขา เพราะเข้านิพพานง่ายกว่า ใช่หรือไม่ 3674

คำถามที่ใกล้เคียงกัน

Today386
Yesterday424
This week2679
This month10982
Total873130

Who Is Online

5
Online