ศีลข้อใดละเมิดแล้วบาปที่สุด

User Rating:  / 2
PoorBest 
Bookmark and Share

 

 

วิดีโอ

บริษัท ดอกบัวคู่  วันที่ 26 ก.ค. 2556

บรรยายธรรมโดย พระอาจารย์ คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล

วัดนาป่าพง ลำลูกกา คลอง ๑๐ ปทุมธานี

ดาวน์โหลด : คลิกที่นี่

 พระสูตรที่เกี่ยวข้อง

ศีล ๕

(ปาณาติปาตา เวรมณี) 

เธอนั้น ละปาณาติบาต เว้นขาดจากปาณาติบาต (ฆ่าสัตว์) วางท่อนไม้และศัสตราเสียแล้ว 

มีความละอาย ถึงความเอ็นดูกรุณา หวังประโยชน์เกื้อกูลในบรรดาสัตว์ทั้งหลายอยู่.

(อทินนาทานา เวรมณี) 

เธอนั้น ละอทินนาทาน เว้นขาดจากอทินนาทาน (ลักทรัพย์) ถือเอาแต่ของที่เขาให้แล้ว 

หวังอยู่แต่ของที่เขาให้ ไม่เป็นขโมย มีตนเป็นคนสะอาดเป็นอยู่.

(กาเมสุมิจฉาจารา เวรมณี) 

เธอนั้น ละการประพฤติผิดในกาม เว้นขาดจากการประพฤติผิดในกาม (คือเว้นขาดจากการประพฤติผิด) ในหญิง ซึ่งมารดารักษาบิดารักษา พี่น้องชาย พี่น้องหญิง หรือญาติรักษา อันธรรมรักษา เป็นหญิงมีสามี หญิงอยู่ในสินไหม โดยที่สุด แม้หญิงอันเขาหมั้นไว้ (ด้วยการคล้องพวงมาลัย) ไม่เป็นผู้ประพฤติผิดจารีตในรูปแบบเหล่านั้น.

(มุสาวาทา เวรมณี) 

เธอนั้น ละมุสาวาท เว้นขาดจากมุสาวาท พูดแต่ความจริง รักษาความสัตย์ มั่นคงในคำพูด 

มีคำพูดควรเชื่อถือได้ ไม่แกล้งกล่าวให้ผิดต่อโลก.

(สุราเมระยะมัชชะปมาทัฏฐานา เวรมณี) 

เธอนั้น เว้นขาดจากการดื่มน้ำเมา คือสุราและเมรัย อันเป็นที่ตั้ง ของความประมาท.

 

 (ไทย) สี. ที. ๙/๕๙/๑๐๓.คลิกดูพระสูตร

(บาลี) สี. ที. ๙/๘/๑๐๓ คลิกดูพระสูตร

(ไทย) ทสก. อํ. ๒๔/๒๓๙/๑๖๕คลิกดูพระสูตร

 (บาลี) ทสก. อํ. ๒๔/๒๘๗-๒๘๘/๑๖๕คลิกดูพระสูตร

ปริกุปปสูตร

ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๕ จำพวกนี้ เป็นผู้ต้องไปอบาย ต้องไปนรกเดือดร้อน แก้ไขไม่ได้

๕ จำพวกเป็นไฉน คือ

บุคคลผู้ฆ่ามารดา ๑

ผู้ฆ่าบิดา ๑

ผู้ฆ่าพระอรหันต์ ๑

ผู้มีจิตประทุษร้ายทำโลหิตของพระตถาคตให้ห้อ ๑

ผู้ทำลายสงฆ์ให้แตกกัน ๑

 

(ไทย) ฉกฺก. อํ. ๒๒/๑๓๒/๑๒๙.คลิกดูพระสูตร

(บาลี) ฉกฺก. อํ. ๒๒/๑๖๕/๑๒๙.คลิกดูพระสูตร