การแผ่เมตตาให้คนเป็น ทำได้หรือไม่

User Rating:  / 5
PoorBest 
Bookmark and Share

 

วิดีโอ

 

บางส่วนจาก สนทนาธรรมค่ำเสาร์

 

๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

บรรยายธรรมโดย พระอาจารย์ คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล

วัดนาป่าพง ลำลูกกา คลอง ๑๐ ปทุมธานี

ดาวน์โหลด : mp4,mp3

 พระสูตรที่เกี่ยวข้อง

เครื่องนำไปสู่ภพ

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ! พระองค์ตรัสอยู่ว่า เครื่องนำไปสู่ภพ เครื่องนำไปสู่ภพ’ ดังนี้ ก็เครื่องนำไปสู่ภพ เป็นอย่างไรเล่าพระเจ้าข้า ! และความดับไม่เหลือของเครื่องนำไปสู่ภพนั้น เป็นอย่างไรเล่าพระเจ้าข้า !

ราธะ ! ฉันทะ (ความพอใจ) ก็ดี ราคะ (ความกำหนัด) ก็ดี นันทิ (ความเพลิน) ก็ดี ตัณหา (ความอยาก) ก็ดี อุปายะ (กิเลสเป็นเหตุเข้าไปสู่ภพ) และอุปาทาน (ความถือมั่นด้วยอำนาจกิเลส) อันเป็นเครื่องตั้งทับ เครื่องเข้าไปอาศัย และเครื่องนอนเนื่องแห่งจิตก็ดีใดๆ ในรูป ในเวทนา ในสัญญา ในสังขารทั้งหลาย และในวิญญาณ

กิเลสเหล่านี้ นี่เราเรียกว่า เครื่องนำไปสู่ภพ

ความดับไม่เหลือของเครื่องนำไปสู่ภพ มีได้ เพราะความดับไม่เหลือของกิเลส มีฉันทะ ราคะ เป็นต้น เหล่านั้นเอง. 

ภพภูมิ หน้า  ๘

 (ไทย)  ขนฺธ. สํ. ๑๗/๑๙๒/๓๖๘. คลิกดูพระสูตร

(ไทย)  ขนฺธ. สํ. ๑๗/๒๓๓/๓๖๘. คลิกดูพระสูตร