พุทธวจนที่ว่า "เรากล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรม" จะพิจารณาแง่มุมและความหนักเบาของเจตนาอย่างไร

User Rating:  / 6
PoorBest 
Bookmark and Share

 

 

วิดีโอ

พุทธวจนสนทนา หลังฉัน 21 ก.ย. 2556

บรรยายธรรมโดย พระอาจารย์ คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล

วัดนาป่าพง ลำลูกกา คลอง ๑๐ ปทุมธานี

ดาวน์โหลด : mp4, mp3

พระสูตรที่เกี่ยวข้อง

เจตนา คือ กรรม

ภิกษุทั้งหลาย !  กรรม เป็นสิ่งที่บุคคลควรทราบ,

นิทานสัมภวะแห่งกรรม เป็นสิ่งที่บุคคลควรทราบ,

เวมัตตตาแห่งกรรม เป็นสิ่งที่บุคคลควรทราบ,

วิบากแห่งกรรม เป็นสิ่งที่บุคคลควรทราบ,

กัมมนิโรธ เป็นสิ่งที่บุคคลควรทราบ,

กัมมนิโรธคามินีปฏิปทา เป็นสิ่งที่บุคคลควรทราบ 

คำที่เรากล่าวแล้วดังนี้นั้นเราอาศัยอะไรกล่าวเล่า ?

ภิกษุทั้งหลาย !  เรากล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรม เพราะว่าบุคคลเจตนาแล้ว

ย่อมกระทำซึ่งกรรมด้วยกาย ด้วยวาจา ด้วยใจ.

 

หนังสือแก้กรรม หน้า ๒

(ไทย) ฉกฺก. อํ. ๒๒/๓๖๕/๓๓๔. :คลิกดูพระสูตร

 (บาลี) ฉกฺก. อํ. ๒๒/๔๕๘/๓๓๔. :คลิกดูพระสูตร