Buddhawajana FAQ

Thai (th)English (UK)

ในสมัยพุทธกาลก็เคยมีอิทธิฤทธิ์ ปาฏิหาริย์ ทำไมเราไม่ใช้เรื่องนี้เพื่อดึงให้คนเข้ามาศึกษาอริยสัจ ๔

User Rating:  / 1
PoorBest 
Bookmark and Share

 

วิดีโอ

สนทนาธรรมค่ำเสาร์ 6 ก.ค. 2556

บรรยายธรรมโดย พระอาจารย์ คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล

วัดนาป่าพง ลำลูกกา คลอง 10 ปทุมธานี

ดาวน์โหลด : mp4 , mp3

พระสูตรที่เกี่ยวข้อง

สุสิมะเธอเห็นไหมว่ารามรณมีเพราะชาติเป็นปัจจัย ?

       "อย่างนั้นพระเจ้าข้า!"


สุสิมะ เธอเห็นไหมว่าชาติมีเพราะภพเป็นปัจจัย ? 

       "อย่างนั้นพระเจ้าข้า!"


สุสิมะเธอเห็นไหมว่าภพมีเพราะอุปาทานเป็นปัจจัย ?

       "อย่างนั้นพระเจ้าข้า!"


สุสิมะเธอเห็นไหมว่าอุปาทานมีเพราะตัณหาเป็นปัจจัย ?

        "อย่างนั้นพระเจ้าข้า!"


สุสิมะเธอเห็นไหมว่าตัณหมีเพราะเวทนาเป็นปัจจัย ?

       "อย่างนั้นพระเจ้าข้า!"


สุสิมะเธอเห็นไหมว่าเวทนามีเพราะผัสสะเป็นปัจจัย ?

        "อย่างนั้นพระเจ้าข้า!"


สุสิมะ ! เธอเห็นไหมว่าผัสสะมีเพราะสฬายตนะเป็นปัจจัย ?

        "อย่างนั้นพระเจ้าข้า!"


สุสิมะ ! เธอเห็นไหมว่าสฬายตนะมีเพราะนามรูปเป็นปัจจัย ?

       "อย่างนั้นพระเจ้าข้า!"


สุสิมะ ! เธอเห็นไหมว่านามรูปมีเพราะวิญญาณเป็นปัจจัย ?

        "อย่างนั้นพระเจ้าข้า!"


สุสิมะ ! เธอเห็นไหมว่าวิญาณมีเพราะสังขารเป็นปัจจัย ?

        "อย่างนั้นพระเจ้าข้า!"


สุสิมะ ! เธอเห็นไหมว่าสังขารทั้งหลายมีเพราะอวิชชาเป็นปัจจัย?

       "อย่างนั้นพระเจ้าข้า!"


(ต่อไปได้ตรัสชักนำให้เห็นปฏิจจสมุปบาทฝ่ายนิโรธวาร  

โดยรูปแบบแห่งถ้อยคำอย่างเดียวกับข้อความข้างบนนี้ครบทั้ง ๑๑ อาการแล้วได้ตรัสว่า 


สุสิมะ ! เมื่อรู้อยู่อย่างนี้เห็นอยู่อย่างนี้เธอยังจำเป็นที่จะต้องทำ

       ให้มีอิทธิวิธีมีอย่างต่างอยู่อีกหรือคือคนเดียวแปลงรูปเป็นหลายคนหลายคนเป็นคนเดียว, ....ฯลฯ....

       และแสดงอำนาจทางกายเป็นไปตลอดถึงพรหมโลกได้ดังนี้.

       "ข้อนั้นหามิได้พระเจ้าข้า !"
สุสิมะ ! เมื่อรู้อยู่อย่างนี้เห็นอยู่อย่างนี้เธอยังจำเป็นที่จะต้องทำ

       ให้มีทิพพโสตอยู่อีกหรือคือมีโสตธาตุอันเป็นทิพย์ ....ฯลฯ....

       ทั้งที่ไกลและที่ใกล้ดังนี้

       "ข้อนั้นหามิได้พระเจ้าข้า !

"
สุสิมะ ! เมื่อรู้อยู่อย่างนี้เห็นอยู่อย่างนี้เธอยังจำเป็นที่จะต้องทำให้มีเจโตปริยญาณอยู่อีกหรือ

       คือกำหนดรู้ใจแห่งสัตว์อื่น ....ฯลฯ...จิตไม่หลุดพ้นว่าไม่หลุดพ้นดังนี้.

        "ข้อนั้นหามิได้พระเจ้าข้า !

"
สุลิมะ ! เมื่อรู้อยู่อย่างนี้เห็นอยู่อย่างนี้เธอยังจำเป็นที่จะต้องทำให้มีปุพเพนิวาสานุสสติญาณอยู่อีกหรือ

       คือระลึกได้ถึงขันธ์ที่เคยอยู่อาศัยในภพก่อนมีอย่างต่าง ....ฯลฯ....

       พร้อมทั้งอาการและอุทเทสด้วยอาการอย่างนี้ดังนี้

        "ข้อนั้นหามิได้พระเจ้าข้า !

สุลิมะ ! เมื่อรู้อยู่อย่างนี้เห็นอยู่อย่างนี้เธอยังจำเป็นที่จะต้องทำให้มีทิพพจักขุญาณอยู่อีกหรือ

       คือมีจักษุอันเป็นทิพย์บริสุทธิ์หมดจดล่วงจักษุของสามัญมนุษย์ ....ฯลฯ....

       รู้ชัดหมู่สัตว์ผู้เข้าถึงตามกรรมได้ดังนี้

        "ข้อนั้นหามิได้พระเจ้าข้า !

สุลิมะเมื่อรู้อยู่อย่างนี้เห็นอยู่อย่างนี้เธอยังจำเป็นที่จะต้องทำให้มีอารุปปวิโมกข์อยู่อีกหรือ

       คือวิโมกข์เหล่าใดอันสงบรำงับเป็นอรูปเพราะก้าวล่วงรูปเสียได้

       เธอถูกต้องวิโมกข์เหล่านั้นด้วยนามกายแล้วแลอยู่ดังนี้

       "ข้อนั้นหามิได้พระเจ้าข้า !

สุสิมะ ! คราวนี้คำพูดอย่างโน้นของเธอกับการที่ ( เธอกล่าวบัดนี้ว่า ) 

       ไม่ต้องมีการบรรลุถึงอภิญญาธรรมทั้งหลายเหล่านี้ก็ได้,ในกรณีนี้นี้เราจะว่าอย่างไรกัน

 

(ไทย) นิทานสํ๑๖/๑๒๓/๒๙๔-๓๐๒.: คลิกดูพระสูตร

(บาลี) นิทานสํ๑๖/๑๕๔/๒๙๔-๓๐๒.: คลิกดูพระสูตร

[๓๓ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมภิกษุสงฆ์ในเพราะเหตุเป็นเค้ามูลนั้น

       ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้นแล้วทรงสอบถามท่านพระปิณโฑลภารทวาชะว่าภารทวาชะข่าวว่า

       เธอปลดบาตรของราชคหเศรษฐีลงจริงหรือท่านพระปิณโฑลภารทวาชะทูลรับว่าจริง พระพุทธเจ้าข้า

พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงติเตียนว่าภารทวาชะการกระทำของเธอนั่น  ไม่เหมาะไม่สม

       ไม่ควรไม่ใช่กิจของสมณะใช้ไม่ได้ไม่ควรทำไฉนเธอจึงได้แสดงอิทธิปาฏิหาริย์ซึ่งเป็นธรรม

       อันยวดยิ่งของมนุษย์แก่พวกคฤหัสถ์เพราะเหตุแห่งบาตรไม้ซึ่งเป็นดุจซากศพเล่ามาตุคาม

       แสดงของลับเพราะเหตุแห่งทรัพย์ซึ่งเป็นดุจซากศพแม้ฉันใดเธอก็ฉันนั้นเหมือนกันได้แสดง

       อิทธิปาฏิหาริย์ซึ่งเป็นธรรมอันยวดยิ่งของมนุษย์แก่พวกคฤหัสถ์เพราะเหตุแห่งบาตรไม้ซึ่งเป็น

       ดุจซากศพการกระทำของเธอนั่นไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชน   ที่ยังไม่เลื่อมใส ... ครั้นแล้ว

       ทรงทำธรรมีกถารับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่า

 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย

        ภิกษุไม่พึงแสดงอิทธิปาฎิหาริย์ซึ่ง เป็นธรรมอันยวดยิ่งของมนุษย์แก่พวกคฤหัสถ์รูปใดแสดงต้องอาบัติทุกกฏ  

ดูกรภิกษุทั้งหลาย

       พวกเธอจงทำลายบาตรไม้นั่นบดให้ละเอียดใช้เป็นยาหยอดตาของภิกษุทั้งหลายอนึ่งภิกษุไม่พึง

       ใช้บาตรไม้รูปใดใช้ต้องอาบัติทุกกฏ

 

(ไทย) จุลฺล.วิ ๗/๑๑/๓๓:คลิกดูพระสูตร

(บาลี) จุลฺล.วิ ๗/๑๕/๓๓:คลิกดูพระสูตร 

 

Today238
Yesterday824
This week1062
This month4499
Total1388882

Who Is Online

45
Online