Buddhawajana FAQ

Thai (th)English (UK)

General

Subcategories

Filter
Display # 
Title Hits
662 ในพุทธวจนมีพูดถึงเจ้ากรรมนายเวรไว้บ้างหรือไม่ 5649
609 พุทธวจนที่ว่า "เรากล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรม" จะพิจารณาแง่มุมและความหนักเบาของเจตนาอย่างไร 7087
585 พระพุทธเจ้า ทรงตรัสเกี่ยวกับกรรมของผู้ที่มีอาชีพนักแสดง ว่าเมื่อตายแล้วจะมีคติที่ไปอย่างไร เพราะเหตุใด 5763
638 เหตุใด มโนกรรมจึงมีอานิสงส์แรงกว่ากายกรรมและวจีกรรม 6769
548 กุศลกรรมที่ทำแล้วส่งผลในปัจจุบันทันที ทำให้อกุศลกรรมอื่นต้องรอการส่งผลไปก่อน คืออะไร 6072
450 บุญหรือกรรมที่พ่อแม่เป็นคนทำ สามารถตกทอดถึงลูกหลานได้หรือไม่ 5256
384 การโกง การคอรัปชั่น ในทางธรรมถือว่ามีความผิดหรือไม่ 6155
313 การทำแท้ง : วิบากกรรม และวิธีแก้กรรม 9173
343 การแก้กรรม โดยการออกจากระบบของกรรม คืออย่างไร 4810
342 กรรมไม่ดำไม่ขาว คืออย่างไร 6925

Related questions

Today1573
Yesterday1723
This week6419
This month15740
Total1189164

Who Is Online

18
Online