Buddhawajana FAQ

Thai (th)English (UK)

General

Subcategories

Filter
Display # 
Title Hits
662 ในพุทธวจนมีพูดถึงเจ้ากรรมนายเวรไว้บ้างหรือไม่ 5460
609 พุทธวจนที่ว่า "เรากล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรม" จะพิจารณาแง่มุมและความหนักเบาของเจตนาอย่างไร 6850
585 พระพุทธเจ้า ทรงตรัสเกี่ยวกับกรรมของผู้ที่มีอาชีพนักแสดง ว่าเมื่อตายแล้วจะมีคติที่ไปอย่างไร เพราะเหตุใด 5611
638 เหตุใด มโนกรรมจึงมีอานิสงส์แรงกว่ากายกรรมและวจีกรรม 6472
548 กุศลกรรมที่ทำแล้วส่งผลในปัจจุบันทันที ทำให้อกุศลกรรมอื่นต้องรอการส่งผลไปก่อน คืออะไร 5761
450 บุญหรือกรรมที่พ่อแม่เป็นคนทำ สามารถตกทอดถึงลูกหลานได้หรือไม่ 5114
384 การโกง การคอรัปชั่น ในทางธรรมถือว่ามีความผิดหรือไม่ 5963
313 การทำแท้ง : วิบากกรรม และวิธีแก้กรรม 8993
343 การแก้กรรม โดยการออกจากระบบของกรรม คืออย่างไร 4689
342 กรรมไม่ดำไม่ขาว คืออย่างไร 6699

Related questions

Today236
Yesterday687
This week923
This month11212
Total1136575

Who Is Online

21
Online