Buddhawajana FAQ

Thai (th)English (UK)

General

Subcategories

Filter
Display # 
Title Hits
662 ในพุทธวจนมีพูดถึงเจ้ากรรมนายเวรไว้บ้างหรือไม่ 5976
609 พุทธวจนที่ว่า "เรากล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรม" จะพิจารณาแง่มุมและความหนักเบาของเจตนาอย่างไร 7517
585 พระพุทธเจ้า ทรงตรัสเกี่ยวกับกรรมของผู้ที่มีอาชีพนักแสดง ว่าเมื่อตายแล้วจะมีคติที่ไปอย่างไร เพราะเหตุใด 6060
638 เหตุใด มโนกรรมจึงมีอานิสงส์แรงกว่ากายกรรมและวจีกรรม 7429
548 กุศลกรรมที่ทำแล้วส่งผลในปัจจุบันทันที ทำให้อกุศลกรรมอื่นต้องรอการส่งผลไปก่อน คืออะไร 6697
450 บุญหรือกรรมที่พ่อแม่เป็นคนทำ สามารถตกทอดถึงลูกหลานได้หรือไม่ 5582
384 การโกง การคอรัปชั่น ในทางธรรมถือว่ามีความผิดหรือไม่ 6573
313 การทำแท้ง : วิบากกรรม และวิธีแก้กรรม 9571
343 การแก้กรรม โดยการออกจากระบบของกรรม คืออย่างไร 5039
342 กรรมไม่ดำไม่ขาว คืออย่างไร 7298

Related questions

Today443
Yesterday854
This week3181
This month23937
Total1287739

Who Is Online

23
Online