Buddhawajana FAQ

Thai (th)English (UK)

General

Subcategories

Filter
Display # 
Title Hits
662 ในพุทธวจนมีพูดถึงเจ้ากรรมนายเวรไว้บ้างหรือไม่ 6417
609 พุทธวจนที่ว่า "เรากล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรม" จะพิจารณาแง่มุมและความหนักเบาของเจตนาอย่างไร 7981
585 พระพุทธเจ้า ทรงตรัสเกี่ยวกับกรรมของผู้ที่มีอาชีพนักแสดง ว่าเมื่อตายแล้วจะมีคติที่ไปอย่างไร เพราะเหตุใด 6384
638 เหตุใด มโนกรรมจึงมีอานิสงส์แรงกว่ากายกรรมและวจีกรรม 8203
548 กุศลกรรมที่ทำแล้วส่งผลในปัจจุบันทันที ทำให้อกุศลกรรมอื่นต้องรอการส่งผลไปก่อน คืออะไร 7154
450 บุญหรือกรรมที่พ่อแม่เป็นคนทำ สามารถตกทอดถึงลูกหลานได้หรือไม่ 5921
384 การโกง การคอรัปชั่น ในทางธรรมถือว่ามีความผิดหรือไม่ 7006
313 การทำแท้ง : วิบากกรรม และวิธีแก้กรรม 9995
343 การแก้กรรม โดยการออกจากระบบของกรรม คืออย่างไร 5308
342 กรรมไม่ดำไม่ขาว คืออย่างไร 7858

Related questions

Today661
Yesterday624
This week3935
This month2551
Total1386934

Who Is Online

23
Online