เวทนาในสายปฏิจจสมุปบาท กับ เวทนาในขันธ์ ๕ ต่างกันอย่างไร ?

User Rating:  / 5
PoorBest 
Bookmark and Share

 

วิดีโอ

ดาวน์โหลด : 

พระสูตรที่เกี่ยวข้อง