การรวบถือทั้งหมด การแยกถือเป็นส่วน ๆ ซึ่งผัสสะ และการกระจายผัสสะ คืออย่างไร

User Rating:  / 3
PoorBest 
Bookmark and Share

 

เสียง

 


แสดงธรรมโดย พระอาจารย์ คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล

 วัดนาป่าพง ลำลูกกา คลอง ๑๐ ปทุมธานี

ดาวน์โหลด mp3 : คลิกที่นี่


 

 

 

พระสูตรที่เกี่ยวข้อง

 

ไม่ตกอบายดีกว่า

 

ไม่ตกอบายดีกว่า

 

ภิกษุทั้งหลาย อินทรีย์คือดวงตา ถูกแทงด้วยซี่เหล็กอันร้อนจัดเป็นเปลวลุกโชนเสียยังดีกว่า: การถือเอาโดยลักษณะที่เป็นการรวบถือหรือโดยการแยกถือเป็นส่วนๆ ในรูปอันเห็นด้วยตานั้น ไม่ดีเลย   

ภิกษุทั้งหลาย วิญญาณอันกำหนัดด้วยความยินดี ในการถือเอาโดยลักษณะที่เป็นการรวบถือทั้งหมดก็ตาม วิญญาณอันกำหนัดแล้วด้วยความยินดี ในการถือเอาโดยลักษณะที่เป็นการแยกถือเป็นส่วนๆ ก็ตามกำลังตั้งอยู่, ถ้าแหละบุคคลตายลงในขณะนั้นไซร้ คติที่เขาจะพึงไปมีสองอย่าง คือ นรก หรือกำเนิดเดรัจฉาน ข้อนี้เป็นฐานะที่แน่นอน

ภิกษุทั้งหลาย เรากล่าวอย่างนี้ เพราะเห็นโทษอันนี้เอง

ภิกษุทั้งหลาย อินทรีย์คือหู ถูกกระชากด้วยขอเหล็กอันร้อนจัดเป็นเปลวลุกโชน เสียยังดีกว่า: การถือเอาโดยลักษณะที่เป็นการรวบถือหรือโดยการแยกถือเป็นส่วนๆ ในเสียงอันฟังด้วยหูนั้น ไม่ดีเลย 

ภิกษุทั้งหลาย เรากล่าวอย่างนี้ เพราะเห็นโทษอันนี้เอง

ภิกษุทั้งหลาย อินทรีย์คือจมูก ถูกคว้านภายในด้วยมีดที่คมอันร้อนจัดเป็นเปลวลุกโชน เสียยังดีกว่า: การถือเอาโดยลักษณะที่เป็นการรวบถือหรือโดยการแยกถือเป็นส่วนๆ ในกลิ่นอันดมด้วยจมูกนั้น ไม่ดีเลย

ภิกษุทั้งหลาย เรากล่าวอย่างนี้ เพราะเห็นโทษอันนี้เอง

ภิกษุทั้งหลาย อินทรีย์คือลิ้น ถูกตัดเสียด้วยมีดโกนที่คมกล้าอันร้อนจัดเป็นเปลวลุกโชน เสียยังดีกว่า: การถือเอาโดยลักษณะที่เป็นการรวบถือหรือโดยการแยกถือเป็นส่วนๆ ในรสอันลิ้มด้วยลิ้นนั้น ไม่ดีเลย

ภิกษุทั้งหลาย เรากล่าวอย่างนี้ เพราะเห็นโทษอันนี้เอง

ภิกษุทั้งหลาย อินทรีย์คือกาย ถูกแทงด้วยหอกที่คมอันร้อนจัดเป็นเปลวลุกโชน เสียยังดีกว่า: การถือเอาโดยลักษณะที่เป็นการรวบถือหรือโดยการแยกถือเป็นส่วนๆ ในโผฏฐัพพะอันสัมผัสด้วยกายนั้น ไม่ดีเลย

ภิกษุทั้งหลาย วิญญาณอันกำหนัดแล้วด้วยความยินดี ในการถือเอาโดยลักษณะที่เป็นการรวบถือทั้งหมดก็ตาม วิญญาณอันกำหนัดแล้วด้วยความยินดีในการถือเอาโดยลักษณะที่เป็นการแยกถือเป็นส่วนๆ ก็ตาม กำลังตั้งอยู่ถ้าแหละบุคคลตายลงในขณะนั้นไซร้ คติที่เขาจะพึงไปมีสองอย่าง คือ นรก หรือกำเนิดเดรัจฉาน ข้อนี้เป็นฐานะที่แน่นอน

ภิกษุทั้งหลาย เรากล่าวอย่างนี้ เพราะเห็นโทษอันนี้เอง

ภิกษุทั้งหลาย การนอนหลับ ยังดีกว่า, แม้เราจะกล่าวว่า การนอนหลับเป็นโทษ ไร้ผล เป็นความหลงใหล สำหรับผู้ที่มีชีวิตอยู่ ก็จริงแล, แต่เพราะการตื่น ที่เต็มไปด้วยวิตกอันเลวทราม อาจทำลาย (ภาวะแห่ง) สงฆ์เสียได้นั้นไม่ดีเลย

ภิกษุทั้งหลาย เรากล่าวดังนี้ เพราะเห็นโทษอันต่ำทรามสำหรับผู้ที่มีชีวิตอยู่ด้วยอาการอย่างนี้

ขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์ หน้า ๒๓๙-๒๔๐

                      (ภาษาไทย) สฬา. สํ. ๑๘/๑๘๘-๑๘๙/๓๐๓.  : คลิกดูพระสูตร