วิธีลัดสั้นง่ายเพื่อบรรลุธรรม สำหรับอุบาสกผู้บริโภคกาม

User Rating:  / 17
PoorBest 
Bookmark and Share

 

วิดีโอ

 

ส่วนหนึ่งของ สนทนาธรรมค่ำเสาร์ ๑๑ ก.พ. ๒๕๕๕

บรรยายธรรมโดย พระอาจารย์ คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล

วัดนาป่าพง ลำลูกกา คลอง ๑๐ ปทุมธานี

ดาวน์โหลด : mp4,mp3

พระสูตรที่เกี่ยวข้อง

ละความเพลิน จิตหลุดพ้น

สมฺมา ปสฺสํ นิพฺพินฺทติ

เมื่อเห็นอยู่โดยถูกต้อง ย่อมเบื่อหน่าย

นนฺทิกฺขยา ราคกฺขโย

เพราะความสิ้นไปแห่งนันทิ จึงมีความสิ้นไปแห่งราคะ

ราคกฺขยา นนฺทิกฺขโย

เพราะความสิ้นไปแห่งราคะ จึงมีความสิ้นไปแห่งนันทิ

นนฺทิราคกฺขยา จิตฺตํ สุวิมุตฺตนฺติ วุจฺจตีติ

เพราะความสิ้นไปแห่งนันทิและราคะ กล่าวได้ว่า “จิตหลุดพ้นแล้วด้วยดี” ดังนี้.

อินทรียสังวร หน้า ๓๒

(ไทย) สฬา. สํ. ๑๘/๑๔๖/๒๔๕-๖ : คลิกดูพระสูตร

(บาลี) สฬา. สํ. ๑๘/๑๗๙/๒๔๕-๖ : คลิกดูพระสูตร

 สัมมาสังกัปปะ

 

ภิกษุทั้งหลาย ! ความดำริชอบ เป็นอย่างไร ?

ภิกษุทั้งหลาย !

การละทิ้งความคิดในทางกาม,

การละทิ้งความคิดในทางพยาบาท,

การละทิ้งความคิดในทางเบียดเบียน,

นี้เราเรียกว่า สัมมาสังกัปปะ.

ก้าวย่างอย่างพุทธะ หน้าที่ ๖๐ บทที่ ๒๓

(ไทย) มหา. ที. ๑๐/๒๓๑/๒๙๙.: คลิกดูพระสูตร

(ไทย) มหา. ที. ๑๐/๓๔๓/๒๙๙.: คลิกดูพระสูตร