Buddhawajana FAQ

Thai (th)English (UK)

อื่น ๆ

กรอง
แสดง # 
ชื่อ ฮิต
763 คนที่นับถือศาสนาอื่น มีสวรรค์นรกที่เดียวกันหรือไม่? 6775
762 เมื่อปฏิบัติจนบรรลุอรหันต์ แล้วจะใช้ชีวิตอยู่อย่างไร? 5295
761 เมื่อเห็นนรก สวรรค์ สัตว์ ญาติในอดีต ควรวางจิตอย่างไร? 6483
744 พุทธพยากรณ์ ตามคำพระศาสดาคืออย่างไร? 6553
743 โทษของการแต่งคำของพระพุทธเจ้าขึ้นใหม่คือ นรกหนึ่งกัป 4997
742 การสำคัญผิดว่าตนเองเป็นโสดาบัน 6422
741 วิบากกรรมของการจาบจ้วงผู้ประกาศพุทธวจน 6299
722 พ่อแม่เป็นอรหันต์ของลูก ตถาคตตรัสเรื่องนี้อย่างไร 4657
716 ผู้ทุศีล มีศีล ราคะกล้า มักโกรธ ฟุ้งซ่าน บรรลุธรรมได้อย่างไร 7995
710 พระสูตรที่อยู่ในหนังสืออริยวินัย เป็นพุทธวจนหรือไม่ 2583

คำถามที่ใกล้เคียงกัน

Today495
Yesterday523
This week1018
This month10385
Total900470

Who Is Online

15
Online