Buddhawajana FAQ

Thai (th)English (UK)

อื่น ๆ

กรอง
แสดง # 
ชื่อ ฮิต
763 คนที่นับถือศาสนาอื่น มีสวรรค์นรกที่เดียวกันหรือไม่? 8075
762 เมื่อปฏิบัติจนบรรลุอรหันต์ แล้วจะใช้ชีวิตอยู่อย่างไร? 6368
761 เมื่อเห็นนรก สวรรค์ สัตว์ ญาติในอดีต ควรวางจิตอย่างไร? 7733
744 พุทธพยากรณ์ ตามคำพระศาสดาคืออย่างไร? 7733
743 โทษของการแต่งคำของพระพุทธเจ้าขึ้นใหม่คือ นรกหนึ่งกัป 5899
742 การสำคัญผิดว่าตนเองเป็นโสดาบัน 7347
741 วิบากกรรมของการจาบจ้วงผู้ประกาศพุทธวจน 7591
722 พ่อแม่เป็นอรหันต์ของลูก ตถาคตตรัสเรื่องนี้อย่างไร 5310
716 ผู้ทุศีล มีศีล ราคะกล้า มักโกรธ ฟุ้งซ่าน บรรลุธรรมได้อย่างไร 9126
710 พระสูตรที่อยู่ในหนังสืออริยวินัย เป็นพุทธวจนหรือไม่ 3305

คำถามที่ใกล้เคียงกัน

Today167
Yesterday645
This week2434
This month13210
Total1006598

Who Is Online

26
Online