Buddhawajana FAQ

Thai (th)English (UK)

การทำสงฆ์ให้แตกแยก หมายความว่าอย่างไร

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 
Bookmark and Share

 

วิดีโอ

บรรยายธรรมโดย พระอาจารย์ คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล

วัดนาป่าพง ลำลูกกา คลอง ๑๐ ปทุมธานี

ดาวน์โหลด : วิดีโอ

พระสูตรที่เกี่ยวข้อง

 

 

[๔๐๔] ครั้งนั้น ท่านพระอุบาลีเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถวายบังคม   แล้วนั่ง ณ ที่ควร

ส่วนข้างหนึ่ง เมื่อท่านพระอุบาลีนั่งเรียบร้อยแล้วได้กราบทูลว่า พระพุทธเจ้าข้า พระองค์ตรัสว่า  สังฆราชี สังฆราชี ดังนี้ ด้วยเหตุเพียงเท่าไรเป็น  สังฆราชี แต่ไม่เป็นสังฆเภท ด้วยเหตุเพียง

เท่าไร เป็นทั้งสังฆราชี และสังฆเภท

        พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรอุบาลี ฝ่ายหนึ่งมีภิกษุหนึ่งรูป ฝ่ายหนึ่งมี ๒ รูป รูปที่ ๔

ประกาศให้จับสลากว่า นี้ธรรม นี้วินัย นี้สัตถุศาสน์ ท่านทั้งหลายจงจับสลากนี้ จงชอบใจ

สลากนี้ ดูกรอุบาลี แม้ด้วยเหตุอย่างนี้ เป็น    สังฆราชี แต่ไม่เป็นสังฆเภท

        ดูกรอุบาลี ฝ่ายหนึ่งมีภิกษุ ๒ รูป ฝ่ายหนึ่งก็มี ๒ รูป รูปที่ ๕ ประกาศ ให้จับสลากว่า

นี้ธรรม นี้วินัย นี้สัตถุศาสน์ ท่านทั้งหลายจงจับสลากนี้ จงชอบใจ   สลากนี้ ดูกรอุบาลี แม้ด้วย

เหตุอย่างนี้ก็เป็นสังฆราชี แต่ไม่เป็นสังฆเภท

        ดูกรอุบาลี ฝ่ายหนึ่งมีภิกษุ ๒ รูป ฝ่ายหนึ่งมี ๓ รูป รูปที่ ๖ ประกาศ   ให้จับสลากว่า

นี้ธรรม นี้วินัย นี้สัตถุศาสน์ ท่านทั้งหลายจงจับสลากนี้ จง   ชอบใจสลากนี้ ดูกรอุบาลี แม้ด้วย

เหตุอย่างนี้ก็เป็นสังฆราชี แต่ไม่เป็นสังฆเภท

        ดูกรอุบาลี ฝ่ายหนึ่งมีภิกษุ ๓ รูป ฝ่ายหนึ่งก็มี ๓ รูป รูปที่ ๗   ประกาศให้จับสลากว่า

นี้ธรรม นี้วินัย นี้สัตถุศาสน์ ท่านทั้งหลายจงจับสลากนี้จงชอบใจสลากนี้ ดูกรอุบาลี แม้ด้วย

เหตุอย่างนี้ ก็เป็นสังฆราชี แต่ไม่เป็นสังฆเภท

ดูกรอุบาลี  ฝ่ายหนึ่งมีภิกษุ ๓ รูป ฝ่ายหนึ่งก็มี  ๓ รูป รูปที่ ๗ ประกาศให้จับสลากว่า

นี้ธรรม  นี้วินัย  นี้สัตถุศาสน์  ท่านทั้งหลายจงจับสลากนี้  จงชอบใจสลากนี้  ดูกรอุบาลี แม้ด้วย

เหตุอย่างนี้  ก็เป็นสังฆราชี  แต่ไม่เป็นสังฆเภท

       ดูกรอุบาลี ฝ่ายหนึ่งมีภิกษุ ๓ รูป ฝ่ายหนึ่งมี ๔ รูป รูปที่ ๘ ประกาศ   ให้จับสลากว่า

นี้ธรรม นี้วินัย นี้สัตถุศาสน์ ท่านทั้งหลายจงจับสลากนี้ จงชอบใจ   สลากนี้ ดูกรอุบาลี แม้ด้วย

เหตุอย่างนี้ ก็เป็นสังฆราชี แต่ไม่เป็นสังฆเภท

        ดูกรอุบาลี ฝ่ายหนึ่งมีภิกษุ ๔ รูป ฝ่ายหนึ่งมี ๔ รูป รูปที่ ๙ ประกาศ   ให้จับสลากว่า

นี้ธรรม นี้วินัย นี้สัตถุศาสน์ ท่านทั้งหลายจงจับสลากนี้จงชอบใจสลากนี้ ดูกรอุบาลี แม้ด้วย

เหตุอย่างนี้แล เป็นทั้งสังฆราชี และสังฆเภท

        ดูกรอุบาลี ภิกษุ ๙ รูป หรือเกินกว่า ๙ รูป เป็นทั้งสังฆราชี และสังฆเภท

        ดูกรอุบาลี ภิกษุณีทำลายสงฆ์ย่อมไม่ได้ แต่พยายามเพื่อจะทำลายได้

        สิกขมานา ก็ทำลายสงฆ์ไม่ได้

        สามเณรก็ทำลายสงฆ์ไม่ได้

        สามเณรีก็ทำลายสงฆ์ไม่ได้

        อุบาสกก็ทำลายสงฆ์ไม่ได้

        อุบาสิกาก็ทำลายสงฆ์ไม่ได้ แต่พยายามเพื่อจะทำลายได้

        ดูกรอุบาลี ภิกษุปกตัตตะ มีสังวาสเสมอกัน อยู่ในสีมาเดียวกัน ย่อม ทำลายสงฆ์ได้ ฯ

 

หนังสืออริยวินัย    หน้า  ๓๓๒

 (ภาษาไทย) จุลฺล. วิ. ๗/๑๓๗/๔๐๔ : คลิกดูพระสูตร

 

 

[๔๐๕] ท่านพระอุบาลีทูลถามว่า พระพุทธเจ้าข้า พระองค์ตรัสว่า  สังฆเภทสังฆเภท

ดังนี้ ด้วยเหตุเพียงเท่าไร สงฆ์จึงแตก

        พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรอุบาลี ภิกษุทั้งหลายในธรรมวินัยนี้

        ๑. ย่อมแสดงอธรรมว่า เป็นธรรม

        ๒. ย่อมแสดงธรรมว่า เป็นอธรรม

        ๓. ย่อมแสดงสิ่งไม่เป็นวินัยว่า เป็นวินัย

        ๔. ย่อมแสดงวินัยว่า ไม่เป็นวินัย

        ๕. ย่อมแสดงคำอันตถาคตมิได้ตรัสภาษิตไว้ว่า เป็นคำอันตถาคตตรัส ภาษิตไว้

        ๖. ย่อมแสดงคำอันตถาคตตรัสภาษิตไว้ว่า เป็นคำอันตถาคตมิได้ตรัส  ภาษิตไว้

๗. ย่อมแสดงกรรมอันตถาคตมิได้ประพฤติมาว่า เป็นกรรมอันตถาคต ประพฤติมา

        ๘. ย่อมแสดงกรรมอันตถาคตประพฤติมาว่า เป็นกรรมอันตถาคตมิได้   ประพฤติมา

        ๙. ย่อมแสดงสิ่งที่ตถาคตมิได้บัญญัติไว้ว่า เป็นสิ่งที่ตถาคตบัญญัติไว้

        ๑๐. ย่อมแสดงสิ่งที่ตถาคตบัญญัติไว้ว่า เป็นสิ่งที่ตถาคตมิได้บัญญัติไว้

        ๑๑. ย่อมแสดงอนาบัติว่า เป็นอาบัติ

        ๑๒. ย่อมแสดงอาบัติว่า เป็นอนาบัติ

        ๑๓. ย่อมแสดงอาบัติเบาว่า เป็นอาบัติหนัก

        ๑๔. ย่อมแสดงอาบัติหนักว่า เป็นอาบัติเบา

        ๑๕. ย่อมแสดงอาบัติมีส่วนเหลือว่า เป็นอาบัติหาส่วนเหลือมิได้

        ๑๖. ย่อมแสดงอาบัติหาส่วนเหลือมิได้ว่า เป็นอาบัติมีส่วนเหลือ

        ๑๗. ย่อมแสดงอาบัติชั่วหยาบว่า เป็นอาบัติไม่ชั่วหยาบ

        ๑๘. ย่อมแสดงอาบัติไม่ชั่วหยาบว่า เป็นอาบัติชั่วหยาบ

        พวกเธอย่อมประกาศให้แตกแยกกัน ด้วยวัตถุ ๑๘ ประการนี้ ย่อมแยกทำอุโบสถ

แยกทำปวารณา แยกทำสังฆกรรม

        ดูกรอุบาลี ด้วยเหตุเพียงเท่านี้แล สงฆ์เป็นอันแตกกันแล้ว

หนังสืออริยวินัย    หน้า  ๓๓๓

 (ภาษาไทย) จุลฺล. วิ. /๑๓๘/๔๐๕ : คลิกดูพระสูตร

 

 

 

 

 


 

 

 

 

Today664
Yesterday624
This week3938
This month2554
Total1386937

Who Is Online

18
Online