คำถามแนะนำ

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 
Bookmark and Share

 

147  พุทธวจน คืออะไร ทำไมต้องศึกษาแต่พุทธวจน (Timeline ใหม่ล่าสุด : วิดีโอ 6)

206  อานาปานสตินำไปสู่สติปัฏฐาน ๔ โพชฌงค์ ๗ และวิมุตติ ได้อย่างไร

623  คลิปสั้น : อิทัปปัจจยตา-ปฏิจจสมุปบาท-สังขตธรรม-อสังขตธรรม

720  กระบวนการเข้าสู่วิมุติ