Buddhawajana FAQ

Thai (th)English (UK)

แนวทางเบื้องต้นในการพิจารณาเลือกภิกษุที่เป็นพระอริย อย่างไร

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 
Bookmark and Share

 

 

วิดีโอ

บริษัท ดอกบัวคู่  วันที่ 26 ก.ค. 2556

บรรยายธรรมโดย พระอาจารย์ คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล

วัดนาป่าพง ลำลูกกา คลอง ๑๐ ปทุมธานี

ดาวน์โหลด : คลิกที่นี่

พระสูตรที่เกี่ยวข้อง

            อานนท์! ความคิดอาจมีแก่พวกเธออย่างนี้ว่าธรรมวินัยของพวกเรามีพระศาสดา

ล่วงลับไปเสียแล้วพวกเราไม่มีพระศาสดาดังนี้.

            อานนท์พวกเธออย่าคิดดังนั้น. อานนท์! ธรรมก็ดีวินัยก็ดีที่เราแสดงแล้ว บัญญัติ

แล้วแก่พวกเธอทั้งหลาย ธรรมวินัยนั้น จักเป็นองค์ศาสดาของพวกเธอทั้งหลายโดยกาลที่

เราล่วงลับไปแล้ว.

(ไทย)มหา. ที. ๑๐/๑๑๑/๑๒๙:คลิกดูพระสูตร

(บาลี)มหาที๑๐/๑๕๙/๑๒๘:คลิกดูพระสูตร

          เมื่อสมณะหรือพราหมณ์บางพวกฉันโภชนะที่ทายกถวายด้วยศรัทธาแล้วท่านเหล่า

นั้นยังสำเร็จการเป็นอยู่ด้วยการเลี้ยงชีวิตผิดเพราะทำเดรัจฉานวิชาเห็นปานนี้อยู่,

คืออะไรบ้าง ?

คือ ทายลักษณะในร่างกายบ้างทายนิมิตลางดีลางร้ายบ้างทายอุปปาตะ

คือ ของตกบ้างทำนายฝันทายชะตาทายผ้าหนูกัด

ทำพิธีโหมเพลิงทำพิธีเบิกแว่นเวียนเทียนทำพิธีซัดโปรยแกลบทำพิธีซัดโปรยรำ

ทำพิธีซัดโปรยข้าวสารทำพิธีจองเปรียงทำพิธีจุดไฟบูชาทำพิธีเสกเป่า

ทำพิธีพลีด้วยโลหิตบ้างเป็นหมอดูอวัยวะร่างกายหมอดูภูมิที่ตั้งบ้านเรือน

ดูลักษณะไร่นาเป็นหมอปลุกเสกเป็นหมอผีเป็นหมอทำยันต์กันบ้านเรือน

หมองูหมอดับพิษหมอแมลงป่องหมอหนูกัดหมอทายเสียงนกเสียงกา

หมอทายอายุหมอกันลูกศรหมอดูรอยสัตว์.

           ส่วนภิกษุในธรรมวินัยนี้เธอเว้นขาดจากการเลี้ยงชีวิตผิด  เพราะทำเดรัจฉานวิชา

เห็นปานนั้นเสียแล้ว. แม้นี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่งอีกอย่างหนึ่งเมื่อสมณะ หรือ

พราหมณ์บางพวกฉันโภชนะที่ทายกถวายด้วยศรัทธาแล้ว ท่านเหล่านั้นยังสำเร็จ

การเป็นอยู่ด้วยการเลี้ยงชีวิตผิดเพราะทำเดรัจฉานวิชาเห็นปานนี้อยู่, คืออะไรบ้าง ?

คือ ทำนายจันทรคราสสุริยคราสนักษัตรคราสทำนายดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ดาวพระ

เคราะห์ว่าจักเดินในทางบ้างนอกทางบ้าง, ทำนายว่าจักมีอุกกาบาตฮูมเพลิงแผ่นดิน

ไหวฟ้าร้องบ้างทำนายการขึ้น  การตกการหมองการแผ้วของดวงจันทร์ดวงอาทิตย์

และดาวจะมีผลเป็นอย่างนั้นๆดังนี้บ้าง

              ส่วนภิกษุในศาสนานี้เธอเว้นขาดจากการเลี้ยงชีวิตผิด เพราะทำเดรัจฉานวิชา

เห็นปานนั้นเสียแล้ว. แม้นี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง,
อีกอย่างหนึ่งเมื่อสมณะหรือ

พราหมณ์บางพวกฉันโภชนะที่ทายกถวายด้วยศรัทธาแล้ว  ท่านเหล่านั้นยังสำเร็จ

การเป็นอยู่ด้วยการเลี้ยงชีวิตผิดเพราะทำเดรัจฉานวิชาเห็นปานนี้อยู่, คืออะไรบ้าง ?

คือ ทำนายว่าจักมีฝนดีบ้างจักมีฝนแล้งบ้างอาหารหาง่ายอาหารหายากจักมีความสบาย

จักมีความทุกข์  จักมีโรคจักไม่มีโรคบ้างทำนายการนับคะแนนคิดเลขประมวล, แต่ง

กาพย์กลอนสอนตำราว่าด้วยทางโลกดังนี้บ้าง.

            ส่วนภิกษุในธรรมวินัยนี้เธอเว้นขาดจากการเลี้ยงชีวิตผิด เพราะทำเดรัจฉานวิชา

เห็นปานนั้นเสียแล้ว. แม้นี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง,
อีกอย่างหนึ่งเมื่อสมณะหรือ

พราหมณ์บางพวกฉันโภชนะที่ทายกถวายด้วยศรัทธาแล้วท่านเหล่านั้นยังสำเร็จการ

เป็นอยู่ด้วยการเลี้ยงชีวิตผิดเพราะทำเดรัจฉานวิชาเห็นปานนี้อยู่, คืออะไรบ้าง ?

คือ ดูฤกษ์อาวาหะดูฤกษ์วิวาหะ ดูฤกษ์ทำการผูกมิตร ดูฤกษ์ทำการแตกร้าว ดูฤกษ์ทำการ

เก็บทรัพย์ ดูฤกษ์ทำการจ่ายทรัพย์ดูโชคดีโชคร้ายบ้าง, ให้ยาบำรุงครรภ์บ้างร่าย

มนต์ผูกยึดปิดอุดบ้าง, ร่ายมนต์สลัดร่ายมนต์กั้นเสียงเป็นหมอเชิญผีถามบ้างเชิญ

เจ้าเข้าหญิงถามบ้างถามเทวดาบ้างทำพิธีบวงสรวงพระอาทิตย์ บวงสรวง

มหาพรหมร่ายมนต์พ่นไฟ ร่ายมนต์เรียกขวัญให้บ้าง.

           ส่วนภิกษุในธรรมวินัยนี้เธอเว้นขาดจากการเลี้ยงชีวิตผิด เพราะทำเดรัจฉานวิชา

เห็นปานนั้นเสียแล้ว. แม้นี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง,
อีกอย่างหนึ่งเมื่อสมณะหรือ

พราหมณ์บางพวกฉันโภชนะที่ทายกถวายด้วยศรัทธาแล้ว  ท่านเหล่านั้นยังสำเร็จ

การเป็นอยู่ด้วยการเลี้ยงชีวิตผิดเพราะทำเดรัจฉานวิชาเห็นปานนี้อยู่, คืออะไรบ้าง ?

คือ บนขอลาภผลต่อเทวดา ทำการบวงสรวงแก้บนสอนมนต์กันผีกันบ้านเรือน ทำกะเทย

ให้เป็นชายทำชายให้เป็นกะเทยทำพิธีปลูกเรือนทำการบวงสรวงในที่ปลูกเรือนพ่น

น้ำมนต์บูชาเพลิงให้บ้างประกอบยาสำรอกให้บ้างประกอบยาประจุประกอบยาถ่ายโทษ

ข้างบนประกอบยาแก้ปวดศีรษะหุงน้ำมันหยอดหูทำยาหยอดตาประกอบยานัตถุ์ประกอบ

ยาทำให้กัด ประกอบยาทำให้สมานเป็นหมอป้ายยาตา เป็นหมอผ่าบาดแผล เป็นหมอ

กุมาร หมอพอกยาแก้ยาให้บ้าง.

            ส่วนภิกษุในธรรมวินัยนี้เธอเว้นขาดจากการเลี้ยงชีวิตผิด เพราะทำเดรัจฉานวิชา

เห็นปานนั้นเสียแล้ว. แม้นี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง.


พุทธวจนปฐมธรรมหน้า๓๒๔

(ไทย)สี. ที. /๕๙/๑๐๓:คลิกดูพระสูตร

(บาลี)สีที/๘๒/๑๐๓:คลิกดูพระสูตร

 

ดูกรภิกษุทั้งหลายก็สัมมาอาชีวะของพระอริยะที่เป็นอนาสวะ

      เป็นโลกุตระเป็นองค์มรรคเป็นไฉนดูกรภิกษุทั้งหลายความงดความเว้น

      เจตนางดเว้นจากมิจฉาอาชีวะของภิกษุผู้มีจิตไกลข้าศึกมีจิตหาอาสวะมิได้

      พรั่งพร้อมด้วยอริยมรรคเจริญอริยมรรคอยู่นี้แลสัมมาอาชีวะของพระอริยะ

      ที่เป็นอนาสวะเป็นโลกุตระเป็นองค์มรรคมหาจัตตารีสกสูตร

 

(ไทย) อุปริ.ม.๑๔/๑๔๙/๒๗๘:คลิกดูพระสูตร

(บาลี) อุปริ.ม.๑๔/๑๘๕/๒๗๘:คลิกดูพระสูตร 

 

พระสมณโคดม, เมื่อสมณะหรือพราหมณ์บางพวกพากันฉัน

     โภชนะที่ทายกถวายด้วยศรัทธาแล้วยังประกอบมิจฉาอาชีวะทำเดรัจฉานวิชา

      เห็นปานนี้อยู่คือทายลักษณะในร่างกาย, นิมิตลางดีร้าย, ดาวตก, อสนีบาต,

      ทำนายฝัน, ชะตา,ผ้าหนูกัด, ทำพิธีโหมเพลิง, เบิกแว่นเวียนเทียน

      ซัดโปรยแกลบรำข้าวสารฯลฯ, อยู่, ส่วนท่านเป็นผู้งดขาดจากการประกอบ

      มิจฉาอาชีวะทำเดรัจฉานวิชาเห็นปานดังนั้นเสีย.

      ...ว่าพระสมณโคดม, เมื่อสมณะหรือพราหมณ์บางพวกพากันฉัน

      โภชนะที่ทายกถวายด้วยศรัทธาแล้วยังประกอบมิจฉาอาชีวะทำเดรัจฉานวิชา

      เห็นปานนี้อยู่คือฯลฯ (หมวดทายลักษณะสิ่งของเช่นแก้ว, ไม้เท้า, เสื้อผ้า,

      ทาสเป็นต้น, หมวดทำนายการรบพุ่ง, หมวดทำนายทางโหราศาสตร์, หมวดทำนายดินฟ้าอากาศ,

      หมวดร่ายมนต์พ่นด้วยคาถา, หมวดทำให้คนมีอันเป็นไปต่างๆและหมวดทำเวชกรรมประกอบยา

      แก้โรคต่างๆ) อยู่, ส่วนท่านงดขาดจากการประกอบมิจฉาอาชีวะทำเดรัจฉานวิชาเห็นปานนั้นเสีย.


(ไทย)สี.ที//:คลิกดูพระสูตร

(บาลี)สี.ที//:คลิกดูพระสูตร

 

 

 

 

 

 

Today470
Yesterday867
This week3111
This month12047
Total1396430

Who Is Online

33
Online