Buddhawajana FAQ

Thai (th)English (UK)

ผู้ที่ยังทำเดรัจฉานวิชา และวิธีตรวจสอบอริยบุคคลระดับต่างๆ

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 
Bookmark and Share

 

 

วิดีโอ

บริษัท ดอกบัวคู่  วันที่ 26 ก.ค. 2556

บรรยายธรรมโดย พระอาจารย์ คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล

วัดนาป่าพง ลำลูกกา คลอง ๑๐ ปทุมธานี

ดาวน์โหลด : mp4 , mp3

พระสูตรที่เกี่ยวข้อง

  

 

คหบดี !ในกาลใด  ภัยเวรห้าประการ  อันอริยสาวกทำให้สงบรำงับได้แล้วด้วย.

       อริยสาวกประกอบพร้อมแล้วด้วยโสตาปัตติยงคะสี่ด้วย.

       อริยญายธรรมเป็นธรรมที่อริยสาวกเห็นแล้วด้วยดี  แทงตลอดแล้วด้วยดี  ด้วยปัญญาด้วย; 


ในกาลนั้น  อริยสาวกนั้น  เมื่อหวังอยู่  ก็พยากรณ์ตนด้วยตนนั่นแหละว่า

       "เราเป็นผู้มีนรกสิ้นแล้วมีกำเนิดเดรัจฉานสิ้นแล้ว

         มีเปรตวิสัยสิ้นแล้ว

         มีอบายทุคติวินิบาตสิ้นแล้ว,

       เราเป็นผู้ถึงแล้วซึ่งกระแส (แห่งนิพพานมีความไม่ตกต่ำเป็นธรรมดา

       เป็นผู้เที่ยงแท้ต่อนิพพานมีการตรัสรู้พร้อมเป็นเบื้องหน้าดังนี้.

 


(ไทย)ทสกอํ๒๔/๑๕๗/๙๒.คลิกดูพระสูตร

 (บาลี)ทสกอํ๒๔/๑๙๕/๙๒.คลิกดูพระสูตร

 
 

 

ดูกรอานนท์ ...เพราะกระแสแห่งธรรมย่อมถูกต้องบุคคลนี้

       ใครเล่านอกจากตถาคตจะพึงรู้เหตุนั้น

       เพราะเหตุนั้นแหละเธอทั้งหลายอย่าได้เป็นผู้ชอบประมาณในบุคคล

       และอย่าได้ถือประมาณในบุคคล

       เพราะผู้ถือประมาณในบุคคลย่อมทำลายคุณวิเศษของตน

       เราหรือผู้ที่เหมือนเราพึงถือประมาณในบุคคลได้

       (ไทย)ทสก. อํ. ๒๔/๑๒๒/๗๕.คลิกดูพระสูตร

(บาลี)ทสกอํ๒๔/๑๔๗/๗๕.คลิกดูพระสูตร

 

อริยสาวกไม่ทำมิจฉาอาชีวะสัมมาอาชีวะเป็นไฉน?

        อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ละการเลี้ยงชีพที่ผิด

        สำเร็จการเลี้ยงชีพด้วยการเลี้ยงชีพที่ชอบ

        อันนี้เรียกว่าสัมมาอาชีวะ

(ไทย) มู.มู. ๑๒/๘๖/๑๔๙ :คลิกดูพระสูตร                                                                              (บาลี)มู.มู. ๑๒/๑๒๓/๑๔๙ :คลิกดูพระสูตร 

 

[๑๙]ดูกรภิกษุทั้งหลายอีกอย่างหนึ่งเมื่อปุถุชนกล่าวชมตถาคตพึงกล่าวเช่นนี้ว่า

              . พระสมณโคดมเว้นขาดจากการเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยติรัจฉานวิชาเช่นอย่างที่สมณพราหมณ์ผู้เจริญบางจำพวกฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้วยังเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยติรัจฉานวิชา  เห็นปานนี้คือทายอวัยวะทายนิมิตทายอุปบาต  ทำนายฝันทำนายลักษณะทำนายหนูกัดผ้าทำพิธีบูชาไฟทำพิธีเบิกแว่นเวียนเทียนทำพิธีซัดแกลบบูชาไฟทำพิธีซัดรำบูชาไฟทำพิธีซัดข้าวสารบูชาไฟทำพิธีเติมเนยบูชาไฟทำพิธีเติมน้ำมันบูชาไฟทำพิธีเสกเป่า  บูชาไฟทำพลีกรรมด้วยโลหิตเป็นหมอดูอวัยวะดูลักษณะที่บ้านดูลักษณะที่นาเป็นหมอ  ปลุกเสกเป็นหมอผีเป็นหมอลงเลขยันต์คุ้มกันบ้านเรือนเป็นหมองูเป็นหมอยาพิษเป็นหมอแมลงป่องเป็นหมอรักษาแผลหนูกัดเป็นหมอทายเสียงนกเป็นหมอทางเสียงกาเป็นหมอทายอายุเป็นหมอเสกกันลูกศรเป็นหมอทายเสียงสัตว์.

              [๒๐] . พระสมณโคดมเว้นขาดจากการเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยติรัจฉานวิชาเช่นอย่างที่สมณพราหมณ์ผู้เจริญบางจำพวกฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้วยังเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยติรัจฉานวิชาเห็นปานนี้คือทายลักษณะแก้วมณีทายลักษณะไม้พลองทายลักษณะผ้าทายลักษณะศาตราทายลักษณะดาบ

          ทยลักษณะศรทายลักษณะธนูทายลักษณะอาวุธทายลักษณะสตรีทายลักษณะบุรุษทายลักษณะกุมารทายลักษณะกุมารีทายลักษณะทาสทายลักษณะทาสีทายลักษณะช้างทายลักษณะม้าทายลักษณะกระบือทายลักษณะโคอุสภะทายลักษณะโคทายลักษณะแพะทายลักษณะแกะทายลักษณะไก่ทายลักษณะนกกระทา

       ทายลักษณะเหี้ยทายลักษณะตุ่นทายลักษณะเต่าทายลักษณะมฤค.

              [๒๑] . พระสมณโคดมเว้นขาดจากการเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยติรัจฉานวิชาเช่นอย่างที่สมณพราหมณ์ผู้เจริญบางจำพวกฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้วยังเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยติรัจฉานวิชาเห็นปานนี้คือดูฤกษ์ยาตราทัพว่าพระราชาจักยกออกพระราชาจักไม่ยกออกพระราชาภายในจักยกเข้าประชิดพระราชาภายนอกจักถอยพระราชาภายนอกจักยกเข้าประชิดพระราชาภายในจักถอยพระราชาภายในจักมีชัยพระราชาภายนอกจักปราชัยพระราชาภายนอก

       จักมีชัยพระราชาภายในจักปราชัยพระราชาพระองค์นี้จักมีชัยพระราชาพระองค์นี้จักปราชัยเพราะเหตุนี้ๆ.

              [๒๒] . พระสมณโคดมเว้นขาดจากการเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยติรัจฉานวิชาเช่นอย่างที่สมณพราหมณ์ผู้เจริญบางจำพวกฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้วยังเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยติรัจฉานวิชาเห็นปานนี้คือพยากรณ์ว่าจักมีจันทรคราสจักมีสุริยคราสจักมีนักษัตรคราส  ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์จักเดินถูกทางดวงจันทร์ดวงอาทิตย์จักเดินผิดทางดาวนักษัตรจักเดินถูกทาง

       ดาวนักษัตรจักเดินผิดทางจักมีอุกกาบาตจักมีดาวหางจักมีแผ่นดินไหวจักมี

ฟ้าร้องดวงจันทร์ดวงอาทิตย์และดาวนักษัตรจักขึ้นดวงจันทร์ดวงอาทิตย์และ

ดาวนักษัตร จักตกดวงจันทร์ดวงอาทิตย์และดาวนักษัตรจักมัวหมองดวงจันทร์

ดวงอาทิตย์และดาวนักษัตรจักกระจ่างจันทรคราสจักมีผลเป็นอย่างนี้สุริยคราส

จักมีผลเป็นอย่างนี้  นักษัตรคราสจักมีผลเป็นอย่างนี้ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์เดิน

ถูกทางจักมีผลเป็นอย่างนี้ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์เดินผิดทางจักมีผลเป็นอย่างนี้   

ดาวนักษัตรเดินถูกทางจักมีผลเป็นอย่างนี้ดาวนักษัตรเดินผิดทางจักมีผลเป็น

อย่างนี้มีอุกกาบาต  จักมีผลเป็นอย่างนี้มีดาวหางจักมีผลเป็นอย่างนี้แผ่นดิน

ไหวจักมีผลเป็นอย่างนี้ฟ้าร้องจักมีผลเป็นอย่างนี้ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์และดาว

นักษัตรขึ้นจักมีผลเป็นอย่างนี้ดวงจันทร์ ดวงอาทิตย์และดาวนักษัตรตกจักมีผล

เป็นอย่างนี้ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์และดาว นักษัตรมัวหมองจักมีผลเป็นอย่างนี้

ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์และดาวนักษัตรกระจ่าง จักมีผลเป็นอย่างนี้.

             [๒๓] . พระสมณโคดมเว้นขาดจากการเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยติรัจฉานวิชาเช่นอย่างที่สมณพราหมณ์ผู้เจริญบางจำพวกฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้วยังเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยติรัจฉานวิชาเห็นปานนี้คือพยากรณ์ว่าจักมีฝนดีจักมีฝนแล้งจักมีภิกษาหาได้ง่ายจักมีภิกษาหาได้ยากจักมีความเกษมจักมีภัยจักเกิดโรคจักมีความสำราญหาโรคมิได้หรือนับคะแนนคำนวณนับประมวลแต่งกาพย์โลกายตศาสตร์

              [๒๔] . พระสมณโคดมเว้นขาดจากการเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยติรัจฉานวิชาเช่นอย่างที่สมณพราหมณ์ผู้เจริญบางจำพวกฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้วยังเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยติรัจฉานวิชาเห็นปานนี้คือให้ฤกษ์อาวาหมงคลฤกษ์วิวาหมงคลดูฤกษ์เรียงหมอนดูฤกษ์หย่าร้างดูฤกษ์เก็บทรัพย์ดูฤกษ์จ่ายทรัพย์ดูโชคดีดูเคราะห์ร้ายให้ยาผดุงครรภ์ร่ายมนต์ให้ลิ้นกระด้างร่ายมนต์ให้คางแข็งร่ายมนต์ให้มือสั่นร่ายมนต์ไม่ให้หูได้ยินเสียงเป็นหมอทรงกระจกเป็นหมอทรงหญิงสาวเป็นหมอทรงเจ้าบวงสรวงพระอาทิตย์บวงสรวงท้าวมหาพรหมร่ายมนต์พ่นไฟทำพิธีเชิญขวัญ.

              [๒๕] . พระสมณโคดมเว้นขาดจากการเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยติรัจฉานวิชาเช่นอย่างที่สมณพราหมณ์ผู้เจริญบางจำพวกฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้วยังเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยติรัจฉานวิชาเห็นปานนี้คือทำพิธีบนบานทำพิธีแก้บนร่ายมนต์ขับผีสอนมนต์ป้องกันบ้านเรือนทำกะเทยให้กลับเป็นชายทำชายให้กลายเป็นกะเทยทำพิธีปลูกเรือนทำพิธีบวงสรวงพื้นที่พ่นน้ำมนต์รดน้ำมนต์ทำพิธีบูชาไฟปรุงยาสำรอกปรุงยาถ่ายปรุงยาถ่ายโทษเบื้องบนปรุงยาถ่ายโทษเบื้องล่างปรุงยาแก้ปวดศีรษะหุงน้ำมันหยอดหูปรุงยาตาปรุงยานัดถุ์ปรุงยาทากัดปรุงยาทาสมานป้ายยาตาทำการผ่าตัดรักษาเด็กใส่ยาชะแผล

                 ดูกรภิกษุทั้งหลายข้อที่ปุถุชนกล่าวชมตถาคตจะพึงกล่าวด้วยประการใดซึ่งมีประมาณน้อยยังต่ำนักเป็นเพียงศีลนั้นเท่านี้แล.


 

(ไทย) สี. ที. //๑๙:คลิกดูพระสูตร

(บาลี) สี. ที. /๑๑/๑๙:คลิกดูพระสูตร
 

 

 

 

 

 

 

Today735
Yesterday810
This week4283
This month25039
Total1288841

Who Is Online

18
Online