Buddhawajana FAQ

Thai (th)English (UK)

อริยบุคคล

กรอง
แสดง # 
ชื่อ ฮิต
509 ถ้าเป็นโสดาบันในชาตินี้ ชาติต่อไปจะมีโอกาสทำผิดศีลหรือไม่ 4038
511 วิธีตรวจสอบความเป็นโสดาบัน คืออย่างไร 4971
347 จิตไม่เกิดไม่ดับของพระอรหันต์ เป็นจิตในสภาวะของวิมุตติหรือนิพพาน คืออย่างไร และนิพพานมีสภาวะเป็นอย่างไร 5784
345 การบรรลุธรรมในแต่ละขั้น คือ โสดาบัน, สกิทาคามี, อนาคามี และอรหันต์ ต้องใช้เวลาเท่าไร ภายในชาติเดียว หรือข้ามภพข้ามชาติ 30787
272 เป็นผู้ "ควรแก่การขอ" หมายความว่าอย่างไร 6786
398 ข้อปฏิบัติให้ถึงความเป็นพระสกทาคามี คืออะไร 4926
399 สัมมาอาชีวะของพระอริยะ คืออะไร 5039
490 กังวลว่าอนาคตจะมีเงินใช้หนี้หรือไม่ จะทำให้เราไม่ได้เป็นโสดาบัน ใช่หรือไม่ 4929
190 อริยบุคคลขั้นที่ต่ำกว่าพระอรหันต์ มีโอกาสได้เห็นวิมุตติหรือไม่ 5149
116 ธรรมแวดล้อมของความเป็นพระโสดาบัน คืออะไร 5324

คำถามที่ใกล้เคียงกัน

Today178
Yesterday580
This week3230
This month3230
Total1367915

Who Is Online

27
Online