Buddhawajana FAQ

Thai (th)English (UK)

อริยบุคคล

กรอง
แสดง # 
ชื่อ ฮิต
509 ถ้าเป็นโสดาบันในชาตินี้ ชาติต่อไปจะมีโอกาสทำผิดศีลหรือไม่ 3503
511 วิธีตรวจสอบความเป็นโสดาบัน คืออย่างไร 4121
347 จิตไม่เกิดไม่ดับของพระอรหันต์ เป็นจิตในสภาวะของวิมุตติหรือนิพพาน คืออย่างไร และนิพพานมีสภาวะเป็นอย่างไร 4959
345 การบรรลุธรรมในแต่ละขั้น คือ โสดาบัน, สกิทาคามี, อนาคามี และอรหันต์ ต้องใช้เวลาเท่าไร ภายในชาติเดียว หรือข้ามภพข้ามชาติ 23775
272 เป็นผู้ "ควรแก่การขอ" หมายความว่าอย่างไร 6105
398 ข้อปฏิบัติให้ถึงความเป็นพระสกทาคามี คืออะไร 4176
399 สัมมาอาชีวะของพระอริยะ คืออะไร 4145
490 กังวลว่าอนาคตจะมีเงินใช้หนี้หรือไม่ จะทำให้เราไม่ได้เป็นโสดาบัน ใช่หรือไม่ 4206
190 อริยบุคคลขั้นที่ต่ำกว่าพระอรหันต์ มีโอกาสได้เห็นวิมุตติหรือไม่ 4606
116 ธรรมแวดล้อมของความเป็นพระโสดาบัน คืออะไร 4753

คำถามที่ใกล้เคียงกัน

Today128
Yesterday656
This week1459
This month13605
Total1118264

Who Is Online

30
Online