Buddhawajana FAQ

Thai (th)English (UK)

อริยบุคคล

กรอง
แสดง # 
ชื่อ ฮิต
509 ถ้าเป็นโสดาบันในชาตินี้ ชาติต่อไปจะมีโอกาสทำผิดศีลหรือไม่ 2728
511 วิธีตรวจสอบความเป็นโสดาบัน คืออย่างไร 3124
347 จิตไม่เกิดไม่ดับของพระอรหันต์ เป็นจิตในสภาวะของวิมุตติหรือนิพพาน คืออย่างไร และนิพพานมีสภาวะเป็นอย่างไร 4003
345 การบรรลุธรรมในแต่ละขั้น คือ โสดาบัน, สกิทาคามี, อนาคามี และอรหันต์ ต้องใช้เวลาเท่าไร ภายในชาติเดียว หรือข้ามภพข้ามชาติ 19549
272 เป็นผู้ "ควรแก่การขอ" หมายความว่าอย่างไร 5271
398 ข้อปฏิบัติให้ถึงความเป็นพระสกทาคามี คืออะไร 3299
399 สัมมาอาชีวะของพระอริยะ คืออะไร 3111
490 กังวลว่าอนาคตจะมีเงินใช้หนี้หรือไม่ จะทำให้เราไม่ได้เป็นโสดาบัน ใช่หรือไม่ 3342
190 อริยบุคคลขั้นที่ต่ำกว่าพระอรหันต์ มีโอกาสได้เห็นวิมุตติหรือไม่ 3784
116 ธรรมแวดล้อมของความเป็นพระโสดาบัน คืออะไร 3892

คำถามที่ใกล้เคียงกัน

Today273
Yesterday490
This week2326
This month10124
Total915346

Who Is Online

12
Online