Buddhawajana FAQ

Thai (th)English (UK)

อริยบุคคล

กรอง
แสดง # 
ชื่อ ฮิต
509 ถ้าเป็นโสดาบันในชาตินี้ ชาติต่อไปจะมีโอกาสทำผิดศีลหรือไม่ 3632
511 วิธีตรวจสอบความเป็นโสดาบัน คืออย่างไร 4310
347 จิตไม่เกิดไม่ดับของพระอรหันต์ เป็นจิตในสภาวะของวิมุตติหรือนิพพาน คืออย่างไร และนิพพานมีสภาวะเป็นอย่างไร 5143
345 การบรรลุธรรมในแต่ละขั้น คือ โสดาบัน, สกิทาคามี, อนาคามี และอรหันต์ ต้องใช้เวลาเท่าไร ภายในชาติเดียว หรือข้ามภพข้ามชาติ 25152
272 เป็นผู้ "ควรแก่การขอ" หมายความว่าอย่างไร 6268
398 ข้อปฏิบัติให้ถึงความเป็นพระสกทาคามี คืออะไร 4332
399 สัมมาอาชีวะของพระอริยะ คืออะไร 4326
490 กังวลว่าอนาคตจะมีเงินใช้หนี้หรือไม่ จะทำให้เราไม่ได้เป็นโสดาบัน ใช่หรือไม่ 4366
190 อริยบุคคลขั้นที่ต่ำกว่าพระอรหันต์ มีโอกาสได้เห็นวิมุตติหรือไม่ 4724
116 ธรรมแวดล้อมของความเป็นพระโสดาบัน คืออะไร 4884

คำถามที่ใกล้เคียงกัน

Today532
Yesterday930
This week532
This month17921
Total1164156

Who Is Online

25
Online