Buddhawajana FAQ

Thai (th)English (UK)

อริยบุคคล

กรอง
แสดง # 
ชื่อ ฮิต
509 ถ้าเป็นโสดาบันในชาตินี้ ชาติต่อไปจะมีโอกาสทำผิดศีลหรือไม่ 3079
511 วิธีตรวจสอบความเป็นโสดาบัน คืออย่างไร 3560
347 จิตไม่เกิดไม่ดับของพระอรหันต์ เป็นจิตในสภาวะของวิมุตติหรือนิพพาน คืออย่างไร และนิพพานมีสภาวะเป็นอย่างไร 4418
345 การบรรลุธรรมในแต่ละขั้น คือ โสดาบัน, สกิทาคามี, อนาคามี และอรหันต์ ต้องใช้เวลาเท่าไร ภายในชาติเดียว หรือข้ามภพข้ามชาติ 21320
272 เป็นผู้ "ควรแก่การขอ" หมายความว่าอย่างไร 5651
398 ข้อปฏิบัติให้ถึงความเป็นพระสกทาคามี คืออะไร 3682
399 สัมมาอาชีวะของพระอริยะ คืออะไร 3589
490 กังวลว่าอนาคตจะมีเงินใช้หนี้หรือไม่ จะทำให้เราไม่ได้เป็นโสดาบัน ใช่หรือไม่ 3724
190 อริยบุคคลขั้นที่ต่ำกว่าพระอรหันต์ มีโอกาสได้เห็นวิมุตติหรือไม่ 4149
116 ธรรมแวดล้อมของความเป็นพระโสดาบัน คืออะไร 4277

คำถามที่ใกล้เคียงกัน

Today337
Yesterday686
This week3290
This month14066
Total1007454

Who Is Online

20
Online