Buddhawajana FAQ

Thai (th)English (UK)

อริยบุคคล

กรอง
แสดง # 
ชื่อ ฮิต
509 ถ้าเป็นโสดาบันในชาตินี้ ชาติต่อไปจะมีโอกาสทำผิดศีลหรือไม่ 3294
511 วิธีตรวจสอบความเป็นโสดาบัน คืออย่างไร 3841
347 จิตไม่เกิดไม่ดับของพระอรหันต์ เป็นจิตในสภาวะของวิมุตติหรือนิพพาน คืออย่างไร และนิพพานมีสภาวะเป็นอย่างไร 4686
345 การบรรลุธรรมในแต่ละขั้น คือ โสดาบัน, สกิทาคามี, อนาคามี และอรหันต์ ต้องใช้เวลาเท่าไร ภายในชาติเดียว หรือข้ามภพข้ามชาติ 22243
272 เป็นผู้ "ควรแก่การขอ" หมายความว่าอย่างไร 5870
398 ข้อปฏิบัติให้ถึงความเป็นพระสกทาคามี คืออะไร 3943
399 สัมมาอาชีวะของพระอริยะ คืออะไร 3889
490 กังวลว่าอนาคตจะมีเงินใช้หนี้หรือไม่ จะทำให้เราไม่ได้เป็นโสดาบัน ใช่หรือไม่ 3962
190 อริยบุคคลขั้นที่ต่ำกว่าพระอรหันต์ มีโอกาสได้เห็นวิมุตติหรือไม่ 4391
116 ธรรมแวดล้อมของความเป็นพระโสดาบัน คืออะไร 4529

คำถามที่ใกล้เคียงกัน

Today500
Yesterday502
This week4127
This month15263
Total1061824

Who Is Online

27
Online