Buddhawajana FAQ

Thai (th)English (UK)

อริยบุคคล

กรอง
แสดง # 
ชื่อ ฮิต
509 ถ้าเป็นโสดาบันในชาตินี้ ชาติต่อไปจะมีโอกาสทำผิดศีลหรือไม่ 2942
511 วิธีตรวจสอบความเป็นโสดาบัน คืออย่างไร 3396
347 จิตไม่เกิดไม่ดับของพระอรหันต์ เป็นจิตในสภาวะของวิมุตติหรือนิพพาน คืออย่างไร และนิพพานมีสภาวะเป็นอย่างไร 4225
345 การบรรลุธรรมในแต่ละขั้น คือ โสดาบัน, สกิทาคามี, อนาคามี และอรหันต์ ต้องใช้เวลาเท่าไร ภายในชาติเดียว หรือข้ามภพข้ามชาติ 20490
272 เป็นผู้ "ควรแก่การขอ" หมายความว่าอย่างไร 5493
398 ข้อปฏิบัติให้ถึงความเป็นพระสกทาคามี คืออะไร 3510
399 สัมมาอาชีวะของพระอริยะ คืออะไร 3382
490 กังวลว่าอนาคตจะมีเงินใช้หนี้หรือไม่ จะทำให้เราไม่ได้เป็นโสดาบัน ใช่หรือไม่ 3563
190 อริยบุคคลขั้นที่ต่ำกว่าพระอรหันต์ มีโอกาสได้เห็นวิมุตติหรือไม่ 3996
116 ธรรมแวดล้อมของความเป็นพระโสดาบัน คืออะไร 4111

คำถามที่ใกล้เคียงกัน

Today438
Yesterday501
This week1884
This month6166
Total964940

Who Is Online

20
Online