การหยิบฉวยสิ่งของของคนอื่น ในลักษณะใดที่ไม่ถือเป็นการขโมย

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 
Bookmark and Share

 

วิดีโอ


บรรยายธรรมโดย พระอาจารย์ คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล

วัดนาป่าพง ลำลูกกา คลอง ๑๐ ปทุมธานี

ดาวน์โหลด : วิดีโอ


พระสูตรที่เกี่ยวข้อง

 

การถือวิสาสะ

[๑๕๙] ก็โดยสมัยนั้นแล เจ้าโรชะมัลลกษัตริย์ เป็นพระสหายของท่านพระอานนท์ ได้ฝากผ้าโขมพัสตร์ผืนเก่าๆ ไว้กับท่านพระอานนท์ และท่านพระอานนท์ก็มีความต้องการด้วยผ้า โขมพัสตร์ผืนเก่าๆ ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค. พระผู้มีพระภาคตรัส อนุญาตว่า
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ถือวิสาสะแก่บุคคลผู้ประกอบด้วยองค์ ๕ คือ
เคยเห็นกันมา ๑
เคยคบกันมา ๑
เคยบอกอนุญาตกันไว้ ๑
เขายังมีชีวิตอยู่ ๑
รู้ว่าเมื่อเราถือเอา แล้วเขาจักพอใจ ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ถือวิสาสะแก่บุคคลที่ประกอบด้วยองค์ ๕ เหล่านี้.

 

.....................
(ไทย)มหา.วิ. ๕/๑๗๒/๑๕๙.คลิกดูพระสูตร
(บาลี)มหา.วิ. ๕/๒๑๘/๑๕๙.คลิกดูพระสูตร