Buddhawajana FAQ

Thai (th)English (UK)

กรรม

กรอง
แสดง # 
ชื่อ ฮิต
732 กรรมทางใจมีผลมากที่สุด คืออย่างไร? 7695
680 การฆ่าของทหารเพื่อปกป้องประเทศชาติบาปหรือไม่ 3580
666 ทำกรรมเหมือนกันอาจจะไม่ได้รับผลอย่างเดียวกันก็ได้ ใช่หรือไม่ 2792
662 ในพุทธวจนมีพูดถึงเจ้ากรรมนายเวรไว้บ้างหรือไม่ 4075
609 พุทธวจนที่ว่า "เรากล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรม" จะพิจารณาแง่มุมและความหนักเบาของเจตนาอย่างไร 5275
585 พระพุทธเจ้า ทรงตรัสเกี่ยวกับกรรมของผู้ที่มีอาชีพนักแสดง ว่าเมื่อตายแล้วจะมีคติที่ไปอย่างไร เพราะเหตุใด 4322
638 เหตุใด มโนกรรมจึงมีอานิสงส์แรงกว่ากายกรรมและวจีกรรม 4606
548 กุศลกรรมที่ทำแล้วส่งผลในปัจจุบันทันที ทำให้อกุศลกรรมอื่นต้องรอการส่งผลไปก่อน คืออะไร 4453
450 บุญหรือกรรมที่พ่อแม่เป็นคนทำ สามารถตกทอดถึงลูกหลานได้หรือไม่ 3943
384 การโกง การคอรัปชั่น ในทางธรรมถือว่ามีความผิดหรือไม่ 4634

คำถามที่ใกล้เคียงกัน

Today365
Yesterday465
This week2346
This month8315
Total898400

Who Is Online

14
Online