Buddhawajana FAQ

Thai (th)English (UK)

อื่น ๆ

กรอง
แสดง # 
ชื่อ ฮิต
763 คนที่นับถือศาสนาอื่น มีสวรรค์นรกที่เดียวกันหรือไม่? 6757
762 เมื่อปฏิบัติจนบรรลุอรหันต์ แล้วจะใช้ชีวิตอยู่อย่างไร? 5287
761 เมื่อเห็นนรก สวรรค์ สัตว์ ญาติในอดีต ควรวางจิตอย่างไร? 6478
744 พุทธพยากรณ์ ตามคำพระศาสดาคืออย่างไร? 6542
743 โทษของการแต่งคำของพระพุทธเจ้าขึ้นใหม่คือ นรกหนึ่งกัป 4990
742 การสำคัญผิดว่าตนเองเป็นโสดาบัน 6408
741 วิบากกรรมของการจาบจ้วงผู้ประกาศพุทธวจน 6278
722 พ่อแม่เป็นอรหันต์ของลูก ตถาคตตรัสเรื่องนี้อย่างไร 4641
716 ผู้ทุศีล มีศีล ราคะกล้า มักโกรธ ฟุ้งซ่าน บรรลุธรรมได้อย่างไร 7963
710 พระสูตรที่อยู่ในหนังสืออริยวินัย เป็นพุทธวจนหรือไม่ 2565

คำถามที่ใกล้เคียงกัน

Today107
Yesterday452
This week2540
This month8509
Total898594

Who Is Online

16
Online