Buddhawajana FAQ

Thai (th)English (UK)

อื่น ๆ

กรอง
แสดง # 
ชื่อ ฮิต
763 คนที่นับถือศาสนาอื่น มีสวรรค์นรกที่เดียวกันหรือไม่? 9550
762 เมื่อปฏิบัติจนบรรลุอรหันต์ แล้วจะใช้ชีวิตอยู่อย่างไร? 7445
761 เมื่อเห็นนรก สวรรค์ สัตว์ ญาติในอดีต ควรวางจิตอย่างไร? 9100
744 พุทธพยากรณ์ ตามคำพระศาสดาคืออย่างไร? 8897
743 โทษของการแต่งคำของพระพุทธเจ้าขึ้นใหม่คือ นรกหนึ่งกัป 7025
742 การสำคัญผิดว่าตนเองเป็นโสดาบัน 8691
741 วิบากกรรมของการจาบจ้วงผู้ประกาศพุทธวจน 8874
722 พ่อแม่เป็นอรหันต์ของลูก ตถาคตตรัสเรื่องนี้อย่างไร 6458
716 ผู้ทุศีล มีศีล ราคะกล้า มักโกรธ ฟุ้งซ่าน บรรลุธรรมได้อย่างไร 10525
710 พระสูตรที่อยู่ในหนังสืออริยวินัย เป็นพุทธวจนหรือไม่ 4074

คำถามที่ใกล้เคียงกัน

Today1565
Yesterday1723
This week6411
This month15732
Total1189156

Who Is Online

21
Online