Buddhawajana FAQ

Thai (th)English (UK)

อื่น ๆ

กรอง
แสดง # 
ชื่อ ฮิต
763 คนที่นับถือศาสนาอื่น มีสวรรค์นรกที่เดียวกันหรือไม่? 10271
762 เมื่อปฏิบัติจนบรรลุอรหันต์ แล้วจะใช้ชีวิตอยู่อย่างไร? 7961
761 เมื่อเห็นนรก สวรรค์ สัตว์ ญาติในอดีต ควรวางจิตอย่างไร? 9726
744 พุทธพยากรณ์ ตามคำพระศาสดาคืออย่างไร? 9462
743 โทษของการแต่งคำของพระพุทธเจ้าขึ้นใหม่คือ นรกหนึ่งกัป 7516
742 การสำคัญผิดว่าตนเองเป็นโสดาบัน 9334
741 วิบากกรรมของการจาบจ้วงผู้ประกาศพุทธวจน 9437
722 พ่อแม่เป็นอรหันต์ของลูก ตถาคตตรัสเรื่องนี้อย่างไร 7038
716 ผู้ทุศีล มีศีล ราคะกล้า มักโกรธ ฟุ้งซ่าน บรรลุธรรมได้อย่างไร 11235
710 พระสูตรที่อยู่ในหนังสืออริยวินัย เป็นพุทธวจนหรือไม่ 4388

คำถามที่ใกล้เคียงกัน

Today275
Yesterday750
This week1772
This month275
Total1313606

Who Is Online

22
Online