Buddhawajana FAQ

Thai (th)English (UK)

อื่น ๆ

กรอง
แสดง # 
ชื่อ ฮิต
763 คนที่นับถือศาสนาอื่น มีสวรรค์นรกที่เดียวกันหรือไม่? 7194
762 เมื่อปฏิบัติจนบรรลุอรหันต์ แล้วจะใช้ชีวิตอยู่อย่างไร? 5593
761 เมื่อเห็นนรก สวรรค์ สัตว์ ญาติในอดีต ควรวางจิตอย่างไร? 6882
744 พุทธพยากรณ์ ตามคำพระศาสดาคืออย่างไร? 6913
743 โทษของการแต่งคำของพระพุทธเจ้าขึ้นใหม่คือ นรกหนึ่งกัป 5309
742 การสำคัญผิดว่าตนเองเป็นโสดาบัน 6797
741 วิบากกรรมของการจาบจ้วงผู้ประกาศพุทธวจน 6751
722 พ่อแม่เป็นอรหันต์ของลูก ตถาคตตรัสเรื่องนี้อย่างไร 4931
716 ผู้ทุศีล มีศีล ราคะกล้า มักโกรธ ฟุ้งซ่าน บรรลุธรรมได้อย่างไร 8571
710 พระสูตรที่อยู่ในหนังสืออริยวินัย เป็นพุทธวจนหรือไม่ 2968

คำถามที่ใกล้เคียงกัน

Today589
Yesterday530
This week589
This month6076
Total947173

Who Is Online

21
Online