Buddhawajana FAQ

Thai (th)English (UK)

ทั่วไป

หมวดหมู่รอง

กรอง
แสดง # 
ชื่อ ฮิต
662 ในพุทธวจนมีพูดถึงเจ้ากรรมนายเวรไว้บ้างหรือไม่ 5642
609 พุทธวจนที่ว่า "เรากล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรม" จะพิจารณาแง่มุมและความหนักเบาของเจตนาอย่างไร 7081
585 พระพุทธเจ้า ทรงตรัสเกี่ยวกับกรรมของผู้ที่มีอาชีพนักแสดง ว่าเมื่อตายแล้วจะมีคติที่ไปอย่างไร เพราะเหตุใด 5755
638 เหตุใด มโนกรรมจึงมีอานิสงส์แรงกว่ากายกรรมและวจีกรรม 6756
548 กุศลกรรมที่ทำแล้วส่งผลในปัจจุบันทันที ทำให้อกุศลกรรมอื่นต้องรอการส่งผลไปก่อน คืออะไร 6062
450 บุญหรือกรรมที่พ่อแม่เป็นคนทำ สามารถตกทอดถึงลูกหลานได้หรือไม่ 5251
384 การโกง การคอรัปชั่น ในทางธรรมถือว่ามีความผิดหรือไม่ 6146
313 การทำแท้ง : วิบากกรรม และวิธีแก้กรรม 9166
343 การแก้กรรม โดยการออกจากระบบของกรรม คืออย่างไร 4803
342 กรรมไม่ดำไม่ขาว คืออย่างไร 6920

คำถามที่ใกล้เคียงกัน

Today200
Yesterday998
This week3323
This month12644
Total1186068

Who Is Online

27
Online