Buddhawajana FAQ

Thai (th)English (UK)

ทั่วไป

หมวดหมู่รอง

กรอง
แสดง # 
ชื่อ ฮิต
662 ในพุทธวจนมีพูดถึงเจ้ากรรมนายเวรไว้บ้างหรือไม่ 5859
609 พุทธวจนที่ว่า "เรากล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรม" จะพิจารณาแง่มุมและความหนักเบาของเจตนาอย่างไร 7366
585 พระพุทธเจ้า ทรงตรัสเกี่ยวกับกรรมของผู้ที่มีอาชีพนักแสดง ว่าเมื่อตายแล้วจะมีคติที่ไปอย่างไร เพราะเหตุใด 5955
638 เหตุใด มโนกรรมจึงมีอานิสงส์แรงกว่ากายกรรมและวจีกรรม 7180
548 กุศลกรรมที่ทำแล้วส่งผลในปัจจุบันทันที ทำให้อกุศลกรรมอื่นต้องรอการส่งผลไปก่อน คืออะไร 6444
450 บุญหรือกรรมที่พ่อแม่เป็นคนทำ สามารถตกทอดถึงลูกหลานได้หรือไม่ 5461
384 การโกง การคอรัปชั่น ในทางธรรมถือว่ามีความผิดหรือไม่ 6420
313 การทำแท้ง : วิบากกรรม และวิธีแก้กรรม 9448
343 การแก้กรรม โดยการออกจากระบบของกรรม คืออย่างไร 4961
342 กรรมไม่ดำไม่ขาว คืออย่างไร 7161

คำถามที่ใกล้เคียงกัน

Today323
Yesterday855
This week6128
This month17463
Total1252455

Who Is Online

22
Online