Buddhawajana FAQ

Thai (th)English (UK)

ทั่วไป

หมวดหมู่รอง

กรอง
แสดง # 
ชื่อ ฮิต
662 ในพุทธวจนมีพูดถึงเจ้ากรรมนายเวรไว้บ้างหรือไม่ 5477
609 พุทธวจนที่ว่า "เรากล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรม" จะพิจารณาแง่มุมและความหนักเบาของเจตนาอย่างไร 6866
585 พระพุทธเจ้า ทรงตรัสเกี่ยวกับกรรมของผู้ที่มีอาชีพนักแสดง ว่าเมื่อตายแล้วจะมีคติที่ไปอย่างไร เพราะเหตุใด 5625
638 เหตุใด มโนกรรมจึงมีอานิสงส์แรงกว่ากายกรรมและวจีกรรม 6501
548 กุศลกรรมที่ทำแล้วส่งผลในปัจจุบันทันที ทำให้อกุศลกรรมอื่นต้องรอการส่งผลไปก่อน คืออะไร 5787
450 บุญหรือกรรมที่พ่อแม่เป็นคนทำ สามารถตกทอดถึงลูกหลานได้หรือไม่ 5130
384 การโกง การคอรัปชั่น ในทางธรรมถือว่ามีความผิดหรือไม่ 5983
313 การทำแท้ง : วิบากกรรม และวิธีแก้กรรม 9010
343 การแก้กรรม โดยการออกจากระบบของกรรม คืออย่างไร 4702
342 กรรมไม่ดำไม่ขาว คืออย่างไร 6714

คำถามที่ใกล้เคียงกัน

Today604
Yesterday645
This week604
This month15614
Total1140977

Who Is Online

19
Online