Buddhawajana FAQ

Thai (th)English (UK)

ทั่วไป

หมวดหมู่รอง

กรอง
แสดง # 
ชื่อ ฮิต
662 ในพุทธวจนมีพูดถึงเจ้ากรรมนายเวรไว้บ้างหรือไม่ 5262
609 พุทธวจนที่ว่า "เรากล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรม" จะพิจารณาแง่มุมและความหนักเบาของเจตนาอย่างไร 6588
585 พระพุทธเจ้า ทรงตรัสเกี่ยวกับกรรมของผู้ที่มีอาชีพนักแสดง ว่าเมื่อตายแล้วจะมีคติที่ไปอย่างไร เพราะเหตุใด 5434
638 เหตุใด มโนกรรมจึงมีอานิสงส์แรงกว่ากายกรรมและวจีกรรม 6134
548 กุศลกรรมที่ทำแล้วส่งผลในปัจจุบันทันที ทำให้อกุศลกรรมอื่นต้องรอการส่งผลไปก่อน คืออะไร 5516
450 บุญหรือกรรมที่พ่อแม่เป็นคนทำ สามารถตกทอดถึงลูกหลานได้หรือไม่ 4925
384 การโกง การคอรัปชั่น ในทางธรรมถือว่ามีความผิดหรือไม่ 5726
313 การทำแท้ง : วิบากกรรม และวิธีแก้กรรม 8795
343 การแก้กรรม โดยการออกจากระบบของกรรม คืออย่างไร 4541
342 กรรมไม่ดำไม่ขาว คืออย่างไร 6460

คำถามที่ใกล้เคียงกัน

Today618
Yesterday650
This week4747
This month13926
Total1097732

Who Is Online

20
Online