Buddhawajana FAQ

Thai (th)English (UK)

วิหารธรรมคืออะไร

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 
Bookmark and Share

 

วิดีโอ


บรรยายธรรมโดย พระอาจารย์ คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล

วัดนาป่าพง ลำลูกกา คลอง ๑๐ ปทุมธานี

 ดาวน์โหลด : mp4mp3


 


 พระสูตรที่เกี่ยวข้อง

 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ! ถ้าพวกปริพาชกเดียรถีย์ลัทธิอื่น

จะพึงถามเธอทั้งหลายอย่างนี้ว่า

“ท่านผู้มีอายุ ! พระสมณโคดมทรงอยู่จำพรรษา

ส่วนมากด้วยวิหารธรรมไหนเล่า ?” ดังนี้.

ภิกษุทั้งหลาย ! เมื่อพวกเธอถูกถามอย่างนี้แล้วพึง

ตอบแก่พวกปริพาชกเดียรถีย์ลัทธิอื่นเหล่านั้นอย่างนี้ว่า

“ท่านผู้มีอายุ ! พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอยู่

ตลอดพรรษากาลเป็นอันมากด้วยวิหารธรรมคือ

              อานาปานสติสมาธิแล” ดังนี้.

 

อานาปานสติ  หน้า ๙๗

(ไทย)  มหาวาร. สํ. ๑๙/๓๓๒/๑๓๖๔: คลิกดูพระสูตร

(บาลี)  มหาวาร. สํ. ๑๙/๔๑/๑๓๖๔: คลิกดูพระสูตร

 

ภิกษุทั้งหลาย ! คำว่า “เสาเขื่อนหรือเสาหลัก” นี้เป็นคำเรียกแทนชื่อแห่ง “กายคตาสติ”

 

ภิกษุทั้งหลาย ! เพราะฉะนั้นในเรื่องนี้ พวกเธอทั้งหลาย พึงสำเหนียกใจไว้ว่า

“กายคตาสติของเราทั้งหลายจักเป็นสิ่งที่เราอบรมกระทำให้มาก กระทำให้เป็นยานเครื่องนำไป กระทำให้เป็นของที่อาศัยได้ เพียรตั้งไว้เนืองๆ เพียรเสริมสร้างโดยรอบคอบ เพียรปรารภสม่ำเสมอด้วยดี” ดังนี้.

 

ภิกษุทั้งหลาย ! พวกเธอทั้งหลายพึงสำเหนียกใจไว้อย่างนี้ แล.

 

ตามรอยธรรม  หน้า ๗๗

 (ไทย)  สฬา. สํ. ๑๘/๒๑๔/๓๕๐.: คลิกดูพระสูตร

(บาลี)  สฬา. สํ. ๑๘/๒๔๗/๓๕๐.: คลิกดูพระสูตร

 

 

 

 

 

 

 

 
Today554
Yesterday867
This week3195
This month12131
Total1396514

Who Is Online

22
Online