เวทนาในสายปฏิจจสมุปบาท กับ เวทนาในขันธ์ ๕ ต่างกันอย่างไร ?

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 
Bookmark and Share

 

วิดีโอ

ดาวน์โหลด : 

พระสูตรที่เกี่ยวข้อง