Buddhawajana FAQ

Thai (th)English (UK)

นามรูป คืออะไร

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 
Bookmark and Share

  

 

วีดีโอ1


บรรยายธรรมโดย พระอาจารย์ คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล

วัดนาป่าพง ลำลูกกา คลอง ๑๐ ปทุมธานี

 ดาวน์โหลด : คลิกที่นี่

 

 

วีดีโอ2


บรรยายธรรมโดย พระอาจารย์ คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล

วัดนาป่าพง ลำลูกกา คลอง ๑๐ ปทุมธานี

 ดาวน์โหลด : คลิกที่นี่

 พระสูตรที่เกี่ยวข้อง

 

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย! ก็นามรูป เป็นอย่างไรเล่า?
เวทนา สัญญา เจตนาผัสสะ มนสิการ : นี้ เรียกว่า นาม.
มหาภูตทั้งสี่ด้วย รูปที่อาศัยมหาภูตทั้งสี่ด้วย: นี้ เรียกว่า รูป.
นามนี้ด้วย รูปนี้ด้วย ย่อมมีอยู่ดังนี้; ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย! นี้
เรียกว่า นามรูป.

ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ์ หน้า ๒๘

(ภาษาไทย) นิทาน. สํ. ๑๖/๓/๑๔คลิกดูพระสูตร

 

 

Today644
Yesterday638
This week2471
This month2471
Total1367156

Who Is Online

24
Online