Buddhawajana FAQ

Thai (th)English (UK)

ผู้เริ่มศึกษา

กรอง
แสดง # 
ชื่อ ฮิต
285 เมื่อเกิด ปีติ สุข จิตตั้งมั่น แล้วธรรมทั้งหลายจะปรากฏ ธรรมอะไรจะปรากฏ 5094
283 การเอาจิตไว้กับลมหายใจ จะได้ประโยชน์อะไร 4553
276 วิหารธรรมคืออะไร 5611
275 การเจริญอานาปานสติ และ มรณสติ แบบไหนเข้าสู่นิพพานได้เร็วกว่ากัน 4463
274 "พึงเป็นผู้มีสติอยู่ อย่างมีสัมปชัญญะ" (ปฐมธรรมหน้า 238) หมายความว่าอย่างไร 4790
273 อริยสัจ ๔ ตามหลักพุทธวจน เป็นอย่างไร 24572
261 พระพุทธเจ้าเปรียบบุคคลเหมือน ดอกบัวกี่เหล่า 6692
260 ศีลข้อที่ ๑ ห้ามฆ่าสัตว์ คำว่าสัตว์ ในที่นี้จะรวมไปถึงสัตว์อะไรบ้าง 4064
259 เวลาปฏิบัติอานาปานสติ มักจะมีสัญญาเก่ามาคอยเตือนให้ปรารภความเพียร ถือว่าปฏิบัติถูกต้องหรือไม่ 5296
254 พระพุทธเจ้าให้ความสำคัญกับ ลม มากกว่า อุเบกขา เพราะเข้านิพพานง่ายกว่า ใช่หรือไม่ 3824

คำถามที่ใกล้เคียงกัน

Today372
Yesterday488
This week2913
This month10711
Total915933

Who Is Online

11
Online