Buddhawajana FAQ

Thai (th)English (UK)

ผู้เริ่มศึกษา

กรอง
แสดง # 
ชื่อ ฮิต
285 เมื่อเกิด ปีติ สุข จิตตั้งมั่น แล้วธรรมทั้งหลายจะปรากฏ ธรรมอะไรจะปรากฏ 5540
283 การเอาจิตไว้กับลมหายใจ จะได้ประโยชน์อะไร 5036
276 วิหารธรรมคืออะไร 6169
275 การเจริญอานาปานสติ และ มรณสติ แบบไหนเข้าสู่นิพพานได้เร็วกว่ากัน 4912
274 "พึงเป็นผู้มีสติอยู่ อย่างมีสัมปชัญญะ" (ปฐมธรรมหน้า 238) หมายความว่าอย่างไร 5408
273 อริยสัจ ๔ ตามหลักพุทธวจน เป็นอย่างไร 27519
261 พระพุทธเจ้าเปรียบบุคคลเหมือน ดอกบัวกี่เหล่า 7330
260 ศีลข้อที่ ๑ ห้ามฆ่าสัตว์ คำว่าสัตว์ ในที่นี้จะรวมไปถึงสัตว์อะไรบ้าง 4520
259 เวลาปฏิบัติอานาปานสติ มักจะมีสัญญาเก่ามาคอยเตือนให้ปรารภความเพียร ถือว่าปฏิบัติถูกต้องหรือไม่ 5792
254 พระพุทธเจ้าให้ความสำคัญกับ ลม มากกว่า อุเบกขา เพราะเข้านิพพานง่ายกว่า ใช่หรือไม่ 4233

คำถามที่ใกล้เคียงกัน

Today354
Yesterday686
This week3307
This month14083
Total1007471

Who Is Online

23
Online