Buddhawajana FAQ

Thai (th)English (UK)

ผู้เริ่มศึกษา

กรอง
แสดง # 
ชื่อ ฮิต
285 เมื่อเกิด ปีติ สุข จิตตั้งมั่น แล้วธรรมทั้งหลายจะปรากฏ ธรรมอะไรจะปรากฏ 5684
283 การเอาจิตไว้กับลมหายใจ จะได้ประโยชน์อะไร 5205
276 วิหารธรรมคืออะไร 6386
275 การเจริญอานาปานสติ และ มรณสติ แบบไหนเข้าสู่นิพพานได้เร็วกว่ากัน 5078
274 "พึงเป็นผู้มีสติอยู่ อย่างมีสัมปชัญญะ" (ปฐมธรรมหน้า 238) หมายความว่าอย่างไร 5627
273 อริยสัจ ๔ ตามหลักพุทธวจน เป็นอย่างไร 28530
261 พระพุทธเจ้าเปรียบบุคคลเหมือน ดอกบัวกี่เหล่า 7558
260 ศีลข้อที่ ๑ ห้ามฆ่าสัตว์ คำว่าสัตว์ ในที่นี้จะรวมไปถึงสัตว์อะไรบ้าง 4697
259 เวลาปฏิบัติอานาปานสติ มักจะมีสัญญาเก่ามาคอยเตือนให้ปรารภความเพียร ถือว่าปฏิบัติถูกต้องหรือไม่ 5957
254 พระพุทธเจ้าให้ความสำคัญกับ ลม มากกว่า อุเบกขา เพราะเข้านิพพานง่ายกว่า ใช่หรือไม่ 4359

คำถามที่ใกล้เคียงกัน

Today475
Yesterday513
This week1526
This month13822
Total1042863

Who Is Online

18
Online