Buddhawajana FAQ

Thai (th)English (UK)

ผู้เริ่มศึกษา

กรอง
แสดง # 
ชื่อ ฮิต
285 เมื่อเกิด ปีติ สุข จิตตั้งมั่น แล้วธรรมทั้งหลายจะปรากฏ ธรรมอะไรจะปรากฏ 5334
283 การเอาจิตไว้กับลมหายใจ จะได้ประโยชน์อะไร 4790
276 วิหารธรรมคืออะไร 5905
275 การเจริญอานาปานสติ และ มรณสติ แบบไหนเข้าสู่นิพพานได้เร็วกว่ากัน 4706
274 "พึงเป็นผู้มีสติอยู่ อย่างมีสัมปชัญญะ" (ปฐมธรรมหน้า 238) หมายความว่าอย่างไร 5099
273 อริยสัจ ๔ ตามหลักพุทธวจน เป็นอย่างไร 25916
261 พระพุทธเจ้าเปรียบบุคคลเหมือน ดอกบัวกี่เหล่า 7064
260 ศีลข้อที่ ๑ ห้ามฆ่าสัตว์ คำว่าสัตว์ ในที่นี้จะรวมไปถึงสัตว์อะไรบ้าง 4291
259 เวลาปฏิบัติอานาปานสติ มักจะมีสัญญาเก่ามาคอยเตือนให้ปรารภความเพียร ถือว่าปฏิบัติถูกต้องหรือไม่ 5567
254 พระพุทธเจ้าให้ความสำคัญกับ ลม มากกว่า อุเบกขา เพราะเข้านิพพานง่ายกว่า ใช่หรือไม่ 4063

คำถามที่ใกล้เคียงกัน

Today23
Yesterday435
This week458
This month4740
Total963514

Who Is Online

17
Online